BEREC

Vznik

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací BEREC (The Body of European Regulators for Electronic Communications) je seskupení evropských regulátorů, které také převzalo činnost bývalé Skupiny evropských regulátorů ERG. BEREC byl zřízen Nařízením (ES) 1211/2009, které bylo nahrazeno Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1971 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC), o změně nařízení (EU) 2015/2120 a o zrušení nařízení (ES) č. 1211/2009.

Cíle

Základním cílem BEREC je podporovat dosažení cílů regulačního rámce, a to zejména vzájemnou spoluprací vnitrostátních regulačních orgánů.

Struktura

BEREC je řízen Radou regulačních orgánů (Board of Regulators), tvořenou 28 představiteli vnitrostátních regulačních orgánů. Evropská komise, členské státy EFTA a kandidátské země jsou členy bez hlasovacích práv. Česká republika je reprezentována předsedou Rady ČTÚ.

Činnost BEREC vychází z expertních znalostí jednotlivých regulačních úřadů, jejichž odborníci se podílí na práci tematicky zaměřených expertních pracovních skupin na základě Pracovního plánu BEREC, kde jsou stanoveny projekty pro daný rok. Činnost pracovních skupin zastřešuje Kontaktní síť, která je tvořena zástupci vnitrostátních regulačních orgánů, EK a členských států EFTA. Kontaktní síť dále slouží jako efektivní komunikační kanál pro ad hoc dotazy mezi regulačními úřady.

Administrativní podporu BEREC zajišťuje Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC), která sídlí v lotyšské Rize a byla zřízena jako subjekt Společenství s právní subjektivitou.

Vydané pokyny

S cílem zajistit jednotné uplatňování evropského regulačního rámce vydává BEREC pokyny v souladu s nařízeními a směrnicemi vydanými Evropským parlamentem a Radou EU. K těmto patří Evropský kodex pro elektronické komunikace (Směrnice (EU) 2018/1972) a Nařízení o přístupu k otevřenému internetu (Nařízení (EU) 2015/2120).

BEREC vydal následující pokyny:

BoR (17)114 Pokyny pro velkoobchodní přístup k roamingu  
BoR (17)56 Pokyny pro maloobchodní přístup k roamingu Překlad do češtiny
BoR (19)35 Pokyny k mezinárodní komunikaci v rámci EU (aktualizovány v březnu 2020) Překlad do češtiny
BoR (19)238 Pokyny stanovující minimální náležitosti referenční nabídky  
BoR (19)259 Pokyny týkající se vzoru pro oznámení o zahájení činnosti podle všeobecného oprávnění Překlad do češtiny
BoR (20)46 Pokyny k určení koncového bodu sítě v různých topologiích sítí Překlad do češtiny
BoR (20)42 Pokyny k mapování budování sítí.  Překlad do češtiny
BoR (21) 32 Pokyny k mapování budování sítí. Jednotné uplatňování povinností stanovených v čl. 22 (2-4) Kodexu. Překlad do češtiny
BoR (21) 82 Pokyny pro zeměpisné mapování budování sítí. Verifikace informací. Překlad do češtiny
BoR (20)53 Pokyny k parametrům kvality služeb Překlad do češtiny
BoR (20)50 Pokyny k posuzování schopnosti spravovat číslovací zdroje podniky, které nepodnikají v elektronických komunikacích  
BoR (20)115 Pokyny k posuzování účinnosti alternativních systémů veřejné výstrahy  
BoR (16)127 Pokyny k implementaci nařízení o otevřeném internetu Překlad do češtiny
BoR (22)81 Aktualizované Pokyny k implementaci nařízení o otevřeném internetu Překlad do češtiny
BoR (23)164 Pokyny pro sítě s velmi vysokou kapacitou Překlad do češtiny
BoR (20) 225 Pokyny stanovující kritéria pro jednotné uplatňování čl. 61 odst. 3 Kodexu a zpráva o výsledcích veřejné konzultace Překlad do češtiny
BoR (20) 232 Pokyny pro jednotné posuzování kritérií společných investic do nových prvků VHCN (Článek 76 odst. 1 a příloha č. IV Kodexu) Překlad do češtiny
BoR (22) 72

Metodika BEREC k vyhodnocování nařízení o síťové neutralitě

Překlad do češtiny

Veřejné konzultace

13. 3. až 24. 4. 2024 Veřejná konzultace k Návrhu zprávy o vstupu velkých poskytovatelů obsahu a aplikací na trh sítí a služeb elektronických komunikací

13. 3. až 24. 4. 2024 Veřejná konzultace k Návrhu zprávy o cloudových službách a edge computing

Jednání

Plenární zasedání i zasedání Kontaktní sítě se koná 4x za rok.

domovská stránka: berec.europa.eu
registr dokumentů: http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/

Top