Ochranná pásma

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení

Vznik a vymezení ochranného pásma podzemního komunikačního vedení a činnosti v tomto ochranném pásmu upravuje § 102 zákona o elektronických komunikacích.

Podzemním komunikačním vedením se rozumí kabelové vedení, včetně kabelových souborů a zařízení uložených pod povrchem země a kabelových rozvaděčů umístěných nad úrovní terénu. Kabelovými soubory a zařízeními jsou zejména spojky, kabelové doplňky, průběžné zesilovače, opakovače, zařízení k ochraně kabelu před korozí, před přepětím, zařízení pro tlakovou ochranu kabelu, ochranné trubky kabelů. Vytyčovacími body podzemního komunikačního vedení jsou kabelové označníky, patníky nebo sloupky určující polohu kabelových souborů a zařízení, křižovatky kabelů s komunikacemi, dráhou, vodními toky, polohové změny trasy kabelu v obcích nebo ve volném terénu.

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby, nebo právními účinky územního souhlasu s umístěním stavby. Pokud však není podle stavebního zákona vyžadováno ani jedno z uvedených povolení, potom dnem uvedení sítě nebo zařízení elektronických komunikací do užívání. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 0,5 m po stranách krajního vedení. V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní práce nebo terénní úpravy, zřizovat stavby či umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení. Bez souhlasu vlastníka je zakázáno též vysazovat trvalé porosty. Činnosti v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, je možné vykonávat jen po předchozím souhlasu vlastníka vedení.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která poruší některý ze zákazů v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení podle § 102 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích, se dopustí přestupku dle § 118 odst. 1 písm. p) zákona o elektronických komunikacích. Fyzická osoba, která poruší některý ze zákazů v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení podle § 102 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích, se dopustí přestupku dle § 119 odst. 1 písm. j) zákona o elektronických komunikacích.

Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení

Vznik a vymezení ochranného pásma nadzemního komunikačního vedení a činnosti v tomto ochranném pásmu upravuje § 102 zákona o elektronických komunikacích.

Nadzemním komunikačním vedením se rozumí drátové, kabelové nebo bezdrátové vedení, včetně souvisejícího elektronického komunikačního zařízení, postavené nad zemí, vně nebo uvnitř budov. Opěrnými body nadzemního komunikačního vedení jsou konstrukce nesoucí nebo podpírající vodiče nebo kabely či související elektronická komunikační zařízení tohoto vedení (sloup, střešník, zední konzola, anténní stožár, anténní nosič).

Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o ochranném pásmu vydaného podle stavebního zákona. Parametry tohoto ochranného pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka tohoto vedení příslušný stavební úřad v tomto rozhodnutí. Přitom musí být šetřeno práv vlastníků nemovitostí nacházejících se v ochranném pásmu nadzemního komunikačního vedení.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která poruší omezení nebo podmínku ochrany ochranného pásma, se dopustí přestupku dle § 118 odst. 1) písm. q) zákona o elektronických komunikacích. Fyzická osoba, která poruší omezení nebo podmínku ochrany ochranného pásma, se dopustí přestupku dle § 119 odst. 1 písm. k) zákona o elektronických komunikacích.

Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje

Vznik ochranného pásma rádiového zařízení a rádiového směrového spoje upravuje § 103 zákona o elektronických komunikacích.

Rádiovým zařízením se rozumí elektrický nebo elektronický výrobek, který záměrně vysílá nebo přijímá rádiové vlny pro účely rádiové komunikace nebo rádiového určování, nebo elektrický nebo elektronický výrobek, který je třeba doplnit příslušenstvím, například anténou, aby mohl záměrně vysílat nebo přijímat rádiové vlny pro účely rádiové komunikace nebo rádiového určování.

Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle stavebního zákona. Parametry těchto ochranných pásem, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka těchto zařízení a spojů příslušný stavební úřad v tomto rozhodnutí. Přitom musí být šetřeno práv vlastníků nemovitostí nacházejících se v ochranném pásmu rádiového zařízení a rádiového směrového spoje.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která poruší omezení nebo podmínku ochrany ochranného pásma, se dopustí přestupku dle § 118 odst. 1) písm. q) zákona o elektronických komunikacích. Fyzická osoba, která poruší omezení nebo podmínku ochrany ochranného pásma, se dopustí přestupku dle § 119 odst. 1 písm. k) zákona o elektronických komunikacích.

Top