Jednotné informační místo a výstavba sítí

S účinností zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), byly Českému telekomunikačnímu úřadu svěřeny nové kompetence v oblasti podpory budování sítí elektronických komunikací.

Zákonem byla do českého právního řádu transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na budování sítí elektronických komunikací. Cílem implementace uvedené směrnice je stanovit minimální práva a povinnosti platné v celé Evropské unii se záměrem usnadnit zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a meziodvětvovou koordinaci.

Evropská komise přijala dne 18. září 2020 doporučení vyzývající členské státy k posílení investic do infrastruktury vysokorychlostního širokopásmového připojení. Cílem doporučení bylo, aby členské státy vyvinuly sadu osvědčených postupů pro snižování nákladů na zavádění sítí elektronických komunikací a pro efektivní přístup k sítím 5G. Výsledkem spolupráce mezi členskými státy je soubor osvědčených postupů, který Komise vydala v dokumentu The Connectivity Toolbox.

Členské státy poskytnou Komisi do 30. dubna 2021 plán implementace souboru nástrojů uvedených v dokumentu. Do 30. dubna 2022 pak členské státy podají zprávu o stavu implementace. Přijetí souboru nástrojů by mělo podpořit včasné zavedení sítí optických vláken a sítí 5G.

Zákon zřizuje jednotné informační místo, kterým je podle § 3 odst. 1 zákona Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“), jehož hlavní působnost spočívá v poskytování informací a údajů nezbytných pro účely výstavby vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, tj. sítě s minimální přenosovou rychlostí 30 Mb/s. Úřad je rovněž příslušným orgánem pro řešení případných sporů podle zákona.

Úřad shromažďuje, eviduje, zpracovává, uchovává, zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a poskytuje údaje podle tohoto zákona.

 

Úřad dále zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup

  • údaje týkající se podmínek a postupů podle stavebního zákona a údaje nezbytné pro účely zavádění prvků vysokorychlostních sítí elektronických komunikací,
  • pravomocná rozhodnutí podle tohoto zákona,
  • vzory smluv jím vytvořené podle § 4, 8 a 10,
  • odkazy na informace povinných osob související s plněním jejich povinností podle tohoto zákona, které povinná osoba Úřadu sdělí.

 

Zákon přináší do našeho prostředí řadu opatření (např. právo na přístup k fyzické infrastruktuře nebo povinnost koordinace některých stavebních prací), na jejichž základě bude možné zjednodušit, zrychlit a zlevnit zavádění vysokorychlostních sítí a meziodvětvovou koordinaci.

Významnou část nákladů na výstavbu vysokorychlostních sítí lze totiž přičíst neefektivnosti v procesu stavebního řízení. Ta souvisí rovněž s nedostatečným využíváním existující infrastruktury. Náklady proto může výrazně snížit využití stávajících kabelovodů, potrubí, šachet, rozvodných skříní, sloupů a stožárů, antén, věží a dalších podpůrných konstrukcí, tj. fyzické infrastruktury.

Top