Odborná konzultace: Metodika měření datových parametrů v pevných sítích a Měření datových parametrů sítí pomocí TCP protokolu

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) oslovil dne 13. 7. 2018 odbornou veřejnost o posouzení novelizovaných metodických postupů „Měření datových parametrů sítí pomocí TCP protokolu“ a „Metodika pro měření a vyhodnocení datových parametrů pevných sítí elektronických komunikací“. K text dokumentu: „Měření datových parametrů sítí pomocí TCP protokolu“ nebyly uplatněny žádné připomínky, proto je zveřejněn v původním navrženém znění. K textu dokumentu: „Metodika pro měření a vyhodnocení datových parametrů pevných sítí elektronických komunikací“, ČTÚ obdržel připomínky, jejich vypořádání je uvedeno ve zveřejněné tabulce vypořádání připomínek.

Na základě získaných zkušeností z testovacích měření, které ČTÚ provádí s využitím vlastní měřicí technologie, a s přihlédnutím k vývoji legislativy v této oblasti, se ČTÚ rozhodl provést novelizaci výše uvedených dokumentů z důvodů větší míry zohlednění konkrétní praxe. Nicméně nejedná se o takové změny a úpravy, které by znamenaly zásadní změnu přístupu k měření datových parametrů, respektive že by bylo využito jiných norem a doporučení než v případě původních verzí metodických postupů. Pokud bychom měli obecně shrnout v čem navrhované změny spočívají, jedná se především o následující oblasti úprav: vzájemné sjednocení názvosloví a pojmů s ostatními dokumenty ČTÚ, Evropského parlamentu a Rady (EU), BERECu a novými legislativními akty, které se této problematiky bezprostředně dotýkají, či tuto oblast nově upravují. Další oblastí, ve které dochází ke změně, je úprava, vzájemná návaznost měřicích sekvencí a definovaní souboru základních a rozšířených datových parametrů, které mají úzkou vazbu na jednotlivé přílohy (scénáře) vlastního metodického postupu. Další změnou je rozhodnutí, že v případě vyhodnocování kvalitativních datových parametrů bude proveden přechod z kategorie Performance Tier 1 (Metro) do kategorie Performance Tier 2 (Regional) dle technické specifikace MEF 23.1, což dle názoru ČTÚ více odpovídá situaci v ČR. Dále na základě dynamicky se rozvíjející oblasti poskytování služeb elektronických komunikací a stávajících legislativních kompetencí, kterými ČTÚ disponuje, se ČTÚ rozhodl i nadále zachovávat pouze principy objektivního posuzování při měření datových parametrů pevných sítí elektronických komunikací, a proto nebude alespoň v nejbližší době rozvíjet a uplatňovat tzv. agregační funkci, která byla obsažena v příloze pro aktivační a projektovou analýzu sítě (tato příloha nebude součástí navrhované upravené metodiky), důvodem tohoto rozhodnutí je nedostupnost relevantních provozních dat, na základě kterých by mohla být tato problematika statisticky ověřena v praxi.

Uvedené materiály deklarují postupy, které hodlá ČTÚ využívat při kontrole datových parametrů sítí elektronických komunikací.

Top