OZNÁMENÍ o dokončení procesu přezkumu důvodů pro omezení počtu práv v kmitočtovém úseku 451,3–455,74 / 461,3–465,74 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ“) informuje, že dokončil proces přezkumu, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3–455,74 / 461,3–465,74 MHz, a ocenění kmitočtů z tohoto úseku, na které byl společnosti O2 Czech Republic, a.s. udělen příděl rádiových kmitočtů s dobou platnosti do 7. února 2018.

ČTÚ při provádění přezkumu a zajištění ocenění postupoval podle § 20 odst. 4 a 5 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). K závěrům přezkumu a zajištěnému ocenění na základě znaleckého posudku ČTÚ provedl veřejnou konzultaci. Všechny obdržené připomínky a jejich vypořádání, včetně vyjádření znalce k připomínkám směřujícím ke znaleckému posudku, ČTÚ zveřejnil zde.

Na základě provedeného vyhodnocení připomínek z veřejné konzultace ČTÚ dopracoval závěry přezkoumání a zveřejňuje jejich upravené a doplněné znění po veřejné konzultaci. Úřad dále zveřejňuje znalecký posudek včetně doplňku ze dne 10. 7. 2017, který znalec zpracoval na základě obdržených připomínek.

V souladu s § 20 odst. 5 Zákona ČTÚ vyzve do 8. srpna 2017 společnost O2 Czech Republic a.s. k podání žádosti o udělení nového přídělu podle závěrů přezkumu, za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku, ve znění jeho doplňku, vypracovaných soudním znalcem.

čj. ČTÚ-65 183/2016-613/XII. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top