Oznámení o záměru vyhlásit výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz

Český telekomunikační úřad oznamuje tímto záměr vyhlásit, podle § 19 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na udělení jedné telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní širokopásmové telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz.

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje tímto záměr vyhlásit, podle § 19 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o telekomunikacích“), výběrové řízení na udělení jedné telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě ve standardu UMTS (dále jen „síť UMTS“).

a) Důvody pro vyhlášení výběrového řízení

  1. Kmitočtová pásma a podmínky pro zřizování a provozování sítě UMTS stanoví Příloha č. 6/5.2002 pro kmitočtové pásmo 1 900 – 2 200 MHz k plánu využití kmitočtového spektra (dále jen „Příloha k PVKS“), uveřejněná v částce 5/2002 Telekomunikačního věstníku.
  2. S ohledem na skutečnost, že podle bodu 3.1 Přílohy k PVKS je v určených úsecích kmitočtového pásma umožněno provozování tří sítí UMTS, přičemž pro dva subjekty již byly potřebné telekomunikační licence na sítě UMTS uděleny na základě výběrového řízení, uskutečněného v roce 2001, je možné na základě výsledků připravovaného výběrového řízení udělit pouze jednu telekomunikační licenci ke zřizování a provozování sítě UMTS.
  3. O využívání pro uvedený účel dosud volného kmitočtového úseku o šířce 2 x 20 + 5 MHz, označeného v Příloze PVKS jako „licence 2“, projevili ke dni uveřejnění tohoto záměru zájem dva žadatelé.
  4. Disponibilní kmitočtová pásma vyčleněná pro síť UMTS neumožňují udělit telekomunikační licenci oběma žadatelům. V souladu s § 19 odst.1 zákona o telekomunikacích je proto Úřad povinen vyhlásit na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování sítě UMTS výběrové řízení.
  5. Podmínky a postup výběrového řízení a způsob hodnocení žádostí o udělení telekomunikační licence Úřad stanoví v souladu s § 19 odst. 4 zákona o telekomunikacích v oznámení výběrového řízení, které bude uveřejněno na úřední desce Úřadu, na internetové stránce Úřadu http://www.ctu.cz/ a následně v Telekomunikačním věstníku.

b) Doba, do kdy potrvají důvody, které vedly k záměru vyhlásit výběrové řízení

V současné době nelze předpokládat, že by se důvody, které vedly k vyhlášení výběrového řízení, zejména dostupnost dalších kmitočtů pro sítě UMTS, změnily.

c) Lhůta pro vyjádření stanoviska žadatelů o telekomunikační licenci k tomuto záměru

Vyjádření k tomuto záměru je možno zasílat na níže uvedenou adresu Úřadu do 22. prosince 2004. Vyjádření budou využita při formulaci konečných podmínek výběrového řízení. Na později zaslaná vyjádření a návrhy nebude moci být brán zřetel.

Adresa Úřadu:
Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 02

Praha 26. 11. 2004

Ing. David Stádník, v.r.
předseda
Českého telekomunikačního úřadu

Top