Oznámení o záměru vyhlásit výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí v pásmu 3,5 GHz

Český telekomunikační úřad oznamuje záměr vyhlásit výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí kezřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí s využitím pevných rádiových přístupových sítí typu P-MP, (dále jen sítě FWA - Fixed Wireless Access) ve vyhrazeném kmitočtovém úseku pásma 3,5 GHz, s povinností poskytovat prostřednictvím těchto sítí přednostně veřejnou telefonní službu.

a) Důvody pro vyhlášení výběrového řízení

  1. V České republice jsou v současné době v pásmu 3,5 GHz pro sítě FWA k dispozici čtyři kmitočtové úseky 3,5 MHz, které tvoří dva volné duplexní úseky o šířce 7 MHz, které na sebe nenavazují. Konkrétně se jedná o duplexní kmitočtové úseky 3459 MHz - 3466 MHz / 3559 MHz - 3566 MHz a 3473 MHz - 3480 MHz / 3573 - 3580 MHz. V současné době jsou na Úřadě registrovány zatím tři žádosti a lze očekávat další zájem.
  2. Vzhledem k tomu že není k dispozici dostatečná šířka kmitočtového pásma tak, aby mohly být uděleny telekomunikační licence všem žadatelům, kteří o její udělení žádají, je Úřad podle § 19 odst. 1 zákona povinen vyhlásit na její udělení výběrové řízení.
  3. Výsledkem výběrového řízení bude rozhodnutí o přidělení disponibilního kmitočtového pásma v transparentní soutěži a současně posílení konkurenčního prostředí při poskytování veřejné telefonní služby koncovým uživatelům tím, že se podpoří další subjekty při budování a provozování vlastních nezávislých přístupových sítí FWA.
  4. Ve výběrovém řízení bude rozhodováno řídícím výborem formou hodnocení stanovených ukazatelů v Zadávací dokumentaci pro toto výběrové řízení ("beauty contest").
  5. Podmínky výběrového řízení umožní účast všem právnickým osobám (dále jen "subjekty") s výjimkou těch, které k datu vyhlášení tohoto výběrového řízení již mají telekomunikační licencí vyhrazen k využití v pásmu 3,5 GHz kmitočtový úsek o šířce 14 MHz nebo větší než 14 MHz.
  6. Výběrové řízení bude probíhat na každý duplexní kmitočtový úsek 7 MHz samostatně, přitom není vyloučeno, aby jeden subjekt, podal žádosti do obou částí výběrového řízení. Dále platí podmínka, že jeden subjekt může mít telekomunikační licencí vyhrazen k využití duplexní kmitočtový úsek o šířce max. 14 MHz.
  7. Na základě výsledků výběrového řízení budou uděleny dvě telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě s využitím přístupových sítí FWA v pásmu 3,5 GHz dvěma samostatným subjektům, z nichž každý získá jeden duplexní kmitočtový úsek 7 MHz, nebo pouze jedna a to subjektu, který získal oba dva duplexní kmitočtové úseky tedy celkem 14 MHz. Telekomunikační licence zaručí jejím držitelům výhradní právo na využívání příslušného duplexního úseku kmitočtového spektra na celém území ČR minimálně po dobu 20 let. Stanovená cena za toto výhradní právo je 20 mil. Kč za jeden duplexní úsek o šířce pásma 7 MHz. V případě zisku obou úseků zaplatí žadatel dvojnásobek, tedy celkem 40 mil. Kč.
  8. Výběrové řízení bude zahájeno dnem zveřejnění vyhlášení na úřední desce Úřadu, prostřednictvím tiskové kanceláře a na webové stránce Úřadu http://www.ctu.cz/. Vyhlášení výběrového řízení bude rovněž oznámeno v Telekomunikačním věstníku.
  9. Podrobný časový harmonogram a další podmínky výběrového řízení budou stanoveny v podmínkách výběrového řízení.

b) Doba, do kdy trvají důvody, které vedly k záměru vyhlásit výběrové řízení

V současné době nelze předpokládat, že by se situace v dostupnosti kmitočtů v pásmu 3,5 GHz změnila.

c) Lhůta pro vyjádření stanoviska

Vyjádření k tomuto záměru je možno zasílat Úřadu do 15. července 2002. Na později zaslaná vyjádření nebude možno brát zřetel.

Adresa Úřadu:

Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

Praha dne 24. května 2002
Ing. David Stádník v.r.
předseda
Českého telekomunikačního úřadu

Soubory
Top