Plán využití rádiového spektra

Poslední aktualizace provedena dne: 5. 4. 2024.

Části plánu využití rádiového spektra vydává Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 9 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona opatřeními obecné povahy.

Plán využití rádiového spektra

Plán je tvořen společnou částí plánu využití rádiového spektra a částmi plánu využití rádiového spektra pro kmitočtová pásma vymezená dolním a horním mezním kmitočtem.

ČTÚ v plánu využití rádiového spektra (PVRS) stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami. Plán navazuje na plán přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka).

Viz též Informace o využívání rádiových kmitočtů

Části plánu využití rádiového spektra

Část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/5/05.2024-3 pro kmitočtové pásmo
66—87,5 MHz
, uveřejněná v částce 6/2024 Telekomunikačního věstníku, účinnost od 1. července 2024.

Top