Informace pro uživatele poštovních služeb

Informace o právní úpravě

Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 221/2012, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „zákon o poštovních službách“).

Zákon o poštovních službách stanovuje nejenom povinnosti provozovatelů poskytujících poštovní služby nebo zajišťujících zahraniční poštovní služby, ale také práva a povinnosti zákazníků – uživatelů poštovních služeb.

1. Oprávnění k provozování poštovních služeb

Poštovní služby spočívající v dodávání poštovních zásilek mohou poskytovat bez jakéhokoliv omezení za splnění zákonných podmínek všichni zájemci (viz Provozování poštovních služeb). V případě, že této možnosti využije více subjektů, mohou si uživatelé vybrat mezi různými provozovateli. Obecně platí, že rozvoj konkurence by měl vést ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a k lepším podmínkám pro uživatele služeb.

Provozování poštovních služeb podléhá od 1. 1. 2013 oznamovací povinnosti u ČTÚ. Oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb se provádí prostřednictvím formuláře za podmínek blíže popsaných v podmínkách pro podnikání.

ČTÚ vede v elektronické podobě evidenci provozovatelů, ve které je možné vyhledávat jednotlivé provozovatele podle druhu a územního rozsahu poskytovaných služeb a která je dostupná na webu ČTÚ.

2. Základní služby a jejich zajištění

Zájmem státu a Úřadu je zajistit dostupnost základních služeb. Základními službami se rozumí nejdůležitější poštovní a zahraniční poštovní služby, které jsou pro veřejnost nezbytné (obyčejné zásilky a balíky, doporučené zásilky, cenné zásilky, poštovní poukázky). Bližší určení základních služeb vyplývá z ustanovení § 3 zákona o poštovních službách, které rovněž stanovuje, že základní služby musí být poskytovány trvale na celém území České republiky, ve stanovené kvalitě, která je v souladu s potřebami veřejnosti, a za dostupné ceny. Základní služby musí umožnit každý pracovní den nejméně jedno poštovní podání a dále alespoň jedno dodání na adresu každé fyzické nebo právnické osoby, s výjimkou případů, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem.

Prováděcím předpisem k § 3 zákona o poštovních službách je vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování (dále jen „vyhláška“). Tato vyhláška popisuje podrobně technickou specifikaci jednotlivých základních služeb, způsob jejich zajištění, minimální požadavky na dostupnost pošt a poštovních schránek a informace, které mají být uživatelům poštovních služeb dostupné, a to ať již na vyžádání, nebo formou vyvěšení u pošty nebo na webových stránkách provozovatele.

Vyhláška stanovuje pouze minimální požadavky na základní služby a jejich dostupnost. Smyslem vyhlášky není jakkoliv omezovat provozovatele v poskytování služeb nad rámec povinností daných zákonem o poštovních službách.

Dne 24. 7. 2015 nabylo platnosti nařízení vlády č. 178/2015 Sb., o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb, které je účinné od 1. 1. 2016. Toto nařízení stanoví, že minimální počet provozoven držitele poštovní licence pro zajištění a poskytování základních služeb činí 3 200.

Pro zajištění cenové dostupnosti základních služeb je ČTÚ podle zákona o poštovních službách nově oprávněn ceny základních služeb regulovat.

3. Práva a povinnosti uživatelů poštovních služeb, ochrana spotřebitele

Provozovatelé jsou povinni zpřístupnit poštovní podmínky, čímž nabízí každému uzavření poštovní smlouvy v souladu s obsahem těchto poštovních podmínek. Poštovní služby jsou poskytovány na základě uzavření poštovní smlouvy mezi odesílatelem a provozovatelem. Vztahy mezi odesílatelem, adresátem a provozovatelem poštovních služeb, tedy jejich vzájemná práva a povinnosti jsou upraveny (kromě ustanovení zákona o poštovních službách) touto smlouvou. Obsahem smlouvy je ta část poštovních podmínek týkající se poštovní služby, kterou si odesílatel z nabízených možností vybral.

Úřad může provozovateli uložit rozhodnutím povinnost provést změnu poštovních podmínek v případě jejich rozporu se zákonem o poštovních službách nebo zákonem obsahujícím pravidla ochrany spotřebitele, a to z důvodu nekalých obchodních praktik nebo z důvodu diskriminace spotřebitele. Splnění této povinnosti lze vymáhat ukládáním donucovacích pokut.

Uživatelé poštovních služeb také mohou uplatnit u Úřadu návrh na prověření výsledků reklamačního řízení, provedeného provozovatelem poštovních služeb.

Aby se ČTÚ mohl návrhem na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace zabývat, je zapotřebí dodržet podmínky popsané v § 6a zákona o poštovních službách. Tento návrh musí být u ČTÚ podán nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, přičemž podání návrhu podléhá správnímu poplatku ve výši 100,- Kč.

Více informací k námitkovému řízení

 

4. Souhrn právních předpisů

 

Zde uvedené informace týkající se trhu poštovních služeb mají pouze informativní charakter. Podrobné informace jsou obsaženy v právních předpisech, kterými jsou:

 • Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona č. 221/2012 Sb.
 • Nařízení vlády č. 178/2015 Sb., o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb.
 • Vyhláška č. 433/2012 Sb., o stanovení obsahu, formy a způsobu uveřejnění informací o výsledcích poskytování a zajišťování základních služeb a vyhodnocení plnění parametrů kvality.
 • Vyhláška č. 434/2012 Sb., o stanovení vzoru formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb.
 • Vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování.
 • Vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence.
 • Vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby.

5. Kontaktní informace

V případě dotazů kontaktujte příslušná pracoviště ČTÚ (viz Adresář):

 1. Informace k zajištění základních služeb a oznámení podnikání – Odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb
 2. Informace k regulaci cen a financování základních služeb – Odbor ekonomické regulace
 3. Sběr dat o poštovním trhu – Odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb
 4. Řešení podnětů a stížností uživatelů poštovních služeb – Oddělení metodiky rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
Top