Základní služby

Na evropské úrovni je problematika základních služeb řešena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby, ve znění směrnice 2002/39/ES a směrnice 2008/6/ES. Směrnice používá pro označení základních služeb pojem všeobecné služby, přičemž v obecné rovině se používá i pojem univerzální služby.

V České republice se v souladu se zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů používá pojem základní služby. Základní služby představují minimální soubor služeb, které musí být poskytovány trvale na celém území České republiky za stejných podmínek všem uživatelům, za dostupnou cenu a ve stanovené kvalitě. Základními službami se rozumí poštovní služby a zahraniční poštovní služby, které jsou vzhledem k potřebám veřejnosti pod ochranou státu. Jedná se o tyto nejdůležitější služby - obyčejné zásilky a balíky, doporučené zásilky, cenné zásilky a poštovní poukázky.

Rozsah základních služeb je vymezen v § 3 zákona o poštovních službách:

 1. služba dodání poštovních zásilek do 2 kg,
 2. služba dodání poštovních balíků do 10 kg,
 3. služba dodání peněžní částky poštovním poukazem,
 4. služba dodání doporučených zásilek,
 5. služba dodání cenných zásilek,
 6. služba bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby,
 7. služby, které musí být zajištěny na základě závazků vyplývajících z členství České republiky ve Světové poštovní unii.

Základní služby musí umožnit každý pracovní den nejméně jedno poštovní podání a dále alespoň jedno dodání na adresu každé fyzické nebo právnické osoby.

Podrobnou technickou specifikaci jednotlivých základních služeb stanoví vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 203/2016 Sb. a vyhlášky č. 147/2023 Sb. Tato vyhláška dále stanoví způsob zajištění poskytování základních služeb, minimální požadavky na dostupnost pošt a poštovních schránek, výjimky z povinnosti zajistit dodání na adresu každé fyzické nebo právnické osoby a informace, které mají být uživatelům základních služeb dostupné, a to ať již na vyžádání, nebo formou vyvěšení u pošty nebo na webu provozovatele. Smyslem vyhlášky není jakkoliv omezovat provozovatele v poskytování služeb nad rámec povinností daných vyhláškou.

Nařízení vlády č. 178/2015 Sb., o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb, ve znění nařízení č. 108/2023 Sb. stanoví, že minimální počet provozoven držitele poštovní licence pro zajištění a poskytování základních služeb činí 2 900.

Přezkum a rozsah ukládané povinnosti

Úřad pravidelně přezkoumává úroveň kvality a způsob poskytování a zajišťování základních služeb a jejich všeobecnou dostupnost na celém území České republiky. Úřad rovněž pravidelně přezkoumává povinnost držitele poštovní licence a předkládá k veřejné konzultaci záměr uložit případně neuložit povinnost poskytovat a zajišťovat jednotlivé základní služby.

Na základě výsledku přezkumu a po konzultaci záměru s dotčenými subjekty podle § 37 odst. 5 zákona o poštovních službách Úřad pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024 uložil v nové poštovní licenci povinnost zajistit všeobecnou dostupnost těchto základních služeb:

 1. služba dodání poštovních zásilek do 2 kg do zahraničí a dále vnitrostátně pro poštovní zásilky, jejichž rozměry nepřesahují 35,3 x 25 x 2 cm                             a hmotnost 1 kg,
 2. služba dodání poštovních balíků do 10 kg do zahraničí,
 3. služba dodání peněžní částky poštovním poukazem,
 4. služba dodání doporučených zásilek,
 5. služba dodání cenných zásilek,
 6. služba bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby,
 7. služby, které musí být zajištěny na základě závazků vyplývajících z členství České republiky ve Světové poštovní unii.

Na rozdíl od předchozích let Úřad neuložil povinnost poskytování základní služby dodání poštovního balíku do 10 kg vnitrostátně a dodání poštovních zásilek do 2 kg vnitrostátně pro poštovní zásilky, jejichž rozměry přesahují 35,3 x 25 x 2 cm nebo hmotnost 1 kg. Poskytování těchto služeb je na trhu zajištěno za podmínek srovnatelných s požadavky podle zákona o poštovních službách, aniž by bylo nutné tuto povinnost uložit.

Poštovní licence

Rada Úřadu vydala rozhodnutí čj. ČTÚ-11 268/2022-610/XIV. vyř. o udělení poštovní licence, kterým byla uložena povinnost trvale zajistit na celém území České republiky všeobecnou dostupnost základních služeb ve výše uvedeném rozsahu. Rozhodnutím čj. ČTÚ-25681/2023-610/IV. vyř. ze dne 27. 6. 2023 o změně poštovní licence Rada Úřadu stanovila s účinností od 1. července 2023 v návaznosti na změnu právní úpravy nový seznam lokalit, v nichž mají být provozovny držitele poštovní licence umístěny.  

Následující tabulka obsahuje seznam základních služeb s označením konkrétních poštovních služeb, prostřednictvím kterých je držitel poštovní licence zajišťuje.

Základní služby podle vyhlášky č. 464/2012 Sb.

Místo dodání

Označení poštovních služeb České pošty

Služba dodání poštovních zásilek do 2 kg

Česká republika

Obyčejné psaní

zahraničí

Obyčejná zásilka

Služba dodání poštovních balíků do 10 kg

zahraničí

Standardní balík

Služba dodání peněžní částky poštovním poukazem

Česká republika

Poštovní poukázka A

Poštovní poukázka B

Poštovní poukázka C, D

zahraničí

Poštovní poukázka Z/C

Služba dodání doporučených zásilek

Česká republika

Doporučené psaní

Doporučený balíček

zahraničí

Doporučená zásilka

Služba dodání cenných zásilek

Česká republika

Cenné psaní

Cenný balík

zahraničí

Cenné psaní

Cenný balík

Služba bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby

Česká republika

Obyčejná slepecká zásilka

Doporučená slepecká zásilka

zahraničí

Obyčejná slepecká zásilka

Doporučená slepecká zásilka

Služba dodání tiskovinového pytle

zahraničí

Obyčejný tiskovinový pytel

Doporučený tiskovinový pytel

Poštovní podmínky výše uvedených základních služeb jsou k dispozici na webu České pošty.

Přílohou rozhodnutí je stanoven seznam obcí a částí obcí, v nichž je držitel poštovní licence povinen provozovat pošty za účelem zajištění jejich dostupnosti. Držitel poštovní licence je oprávněn některé provozovny z tohoto seznamu nahradit jinými provozovnami. Případné změny je držitel poštovní licence povinen oznámit Úřadu.

Seznam pošt

V průběhu trvání poštovní licence je Česká pošta oprávněna podle části III. výroku rozhodnutí o udělení poštovní licence nahradit provozovny stanovené přílohou rozhodnutí o udělení poštovní licence jinými provozovnami v počtu do 5 % z celkového počtu za každý kalendářní rok. Oznámené změny Úřad zveřejňuje v souboru "Přehled oznámených změn".

Aktuální seznam provozoven, kterými je zajištěna dostupnost základních služeb v obcích a částech obcí, zveřejňuje Česká pošta na svém webu v souboru „Informace o poštách, včetně jejich PSČ, adres, otevíracích dob, telefonních čísel, způsobu zajištění obsluhy osob na vozíku pro invalidy a osob, které mají s sebou kočárek s dítětem“.

Top