Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě

Na základě zhodnocení dosavadních výsledků aplikace Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě vydaných Českým telekomunikačním úřadem dne 2. května 2005 pod čj. 17587/2005-606 (dále jen "Pravidla") byla konstatována potřeba jejich úpravy za účelem kvalitnějšího získávání připomínek, stanovisek a názorů od dotčených subjektů, včetně jejich následného zpracování.

S ohledem na uvedené bylo ze strany Českého telekomunikačního úřadu přistoupeno k úpravě některých podmínek vedení konzultací s dotčenými subjekty. Úprava Pravidel je důsledně založena na požadavcích zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, avšak rovněž zohledňuje principy zakotvené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, pro vydávání opatření obecné povahy.

Cílem úpravy Pravidel je účinnějším způsobem dosáhnou účelu veřejné konzultace. Na základě uvedených skutečností stanovil Český telekomunikační úřad dne 30. listopadu 2005 pod čj. 40566/2005-606 „Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě“ Tato pravidla platí pro návrhy opatření, které byly zveřejněny počínaje dnem 1. prosince 2005. Konzultace k návrhům opatření zveřejněných dříve se řídí Pravidly pod čj. 17587/2005-606 ze dne 2. května 2005.

Top