Informace pro uživatele

Rádiová zařízení lze v České republice provozovat pouze, jsou-li splněny dvě základní podmínky:

 1. Zařízení musí využívat povolené kmitočty za podmínek stanovených v individuálním nebo všeobecném oprávnění;
 2. U zařízení byla posouzena shoda na soulad s evropskými předpisy.

Využívání povolených kmitočtů za podmínek stanovených v individuálním nebo všeobecném oprávnění

 • Pokud vaše rádiové zařízení vysílá pouze po připojení k veřejné síti elektronických komunikací (mobilní telefon), nebo pokud zařízení pouze přijímá (TV přijímač), nemusíte tomuto bodu věnovat zvláštní pozornost – tuto povinnost má provozovatel sítě.
 • Pokud však využíváte rádiové kmitočty jiným způsobem (radiostanice, různá ovládací zařízení, hračky, bezdrátové mikrofony a sluchátka, …), je třeba, abyste si na základě údajů, které výrobce musí u zařízení uvádět, ověřili, že zařízení můžete u nás provozovat, případně, zda nepotřebujete zažádat o individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

Posouzení shody s evropskými předpisy

 • Na zařízení musí být označení CE. U zařízení musí být k dispozici kopie EU prohlášení o shodě (EU Declaration of Conformity). Zařízení, které tyto náležitosti nemá, nelze dodatečně pro použití v ČR legalizovat.

Rady pro nákup rádiových zařízení:

 1. Telekomunikační zařízení kupujte pokud možno u důvěryhodných prodejců. Pozor na burzy a stánkaře, ale i na některé na první pohled důvěryhodné prodejce, vydávající se za autorizované dealery světoznámých výrobců! Rovněž u výrobků, zakoupených prostřednictvím Internetu, se poměrně často vyskytují různé problémy.
 2. Všechna rádiová zařízení na trhu musí mít tyto náležitosti:
 • kopie EU prohlášení o shodě (EU Declaration of Conformity) na soulad s nařízením vlády 426/2016 Sb. nebo se směrnicí 2014/53/EU, vystaveného výrobcem, (do 12. 6. 2017 též českým či evropským dovozcem). Prohlášení může být v češtině nebo v některém jazyce EU a může být buď přiloženo k výrobku (např. jako součást návodu k obsluze), nebo může být k dispozici na internetových stránkách;
 • Pokud není EU prohlášení o shodě přiloženo v češtině přímo u výrobku, musí dokumentace u výrobku obsahovat tzv. Zjednodušené EU prohlášení o shodě v češtině ve znění „Tímto [jméno výrobce] prohlašuje, že typ rádiového zařízení [označení typu rádiového zařízení] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách …“;
  U zařízení uvedených na trh do 12. 6. 2017 může být deklarován soulad též se směrnicí 1999/5/ES (nařízení vlády č. 426/2000 Sb.).
 • označení typu, výrobní série nebo výrobní číslo uvedené na výrobku, a jméno a adresu výrobce na výrobku nebo u výrobku;

 • informace o způsobu a podmínkách použití na obalu zařízení, zejména informace, ve kterých zemích EU lze zařízení provozovat bez omezení či na individuální oprávnění, pokud není použití harmonizováno v celé EU;
 • návod k obsluze v českém jazyce.
 1. Při jakýchkoliv pochybnostech o pravosti a pravdivosti výše uvedených náležitostí od nákupu odstupte.

 2. Pokud se dodatečně prokáže, že kupujícímu bylo prodáno zařízení, u něhož nebylo řádně provedeno posouzení shody či schválení (s chybějícími, neplatnými či falšovanými dokumenty), má kupující podle občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy.
 3. Nekupujte telekomunikační zařízení v zemích mimo EU! Tato zařízení často používají kmitočty, které nejsou v ČR a v zemích EU povoleny a nemusí mít správně provedeno posouzení shody podle evropských požadavků. Odmítejte i zařízení darovaná nebo zapůjčená partnery ze zemí mimo EU.
 4. Uvědomte si odpovědnost za škody, které mohou vzniknout provozem zařízení, které není určeno pro provozování v ČR.
 5. Provozováním rádiových zařízení včetně bezšňůrových telefonů, která nesplňují výše uvedené podmínky, lze nežádoucím způsobem rušit příjem rozhlasu a televize nebo provoz sítě GSM, rádiových sítí záchranné služby, policie, letový provoz apod., což je ze zákona trestné.
 6. Použitá telekomunikační zařízení (rozumí se zařízení koupená v obchodu s použitým zbožím, na inzerát apod.) musí být pro připojení k veřejným komunikačním sítím nebo pro provozování v podmínkách ČR vybavena všemi předepsanými náležitostmi, které jsou uvedeny v bodě 2., jako v době uvedení na trh.
 7. Některá zařízení nebude v budoucnu možno používat, například z důvodu změny využití kmitočtového pásma (např. u některých bezdrátových telefonů), nebo z důvodu změny technických podmínek (např. u televizních přijímačů DVB-T). Sledujte informace na webových stránkách ČTÚ.
 8. Z předpisů vztahujících se na provoz rádiových zařízení může vyplývat omezení možnosti připojit antény s určitými parametry, provádět jakékoliv úpravy zařízení apod. Rovněž výrobce by měl v návodu k obsluze definovat způsob použití a nastavení zařízení, aby nedocházelo k rozporu s platnými předpisy.

Význam značek, které musí být uvedeny na výrobku:


CE 9999 !

CE: označení shody, povinné pro všechna zařízení na trhu v EU;

Čtyřmístné číslo za CE: číslo notifikované osoby, která výrobek nebo výrobce posuzovala (povinné pouze v některých případech);

Výstražný znak (vykřičník v kroužku): rádiová vysílací zařízení určená pro provozování v EU s určitým omezením (individuální povolení nebo zákaz provozu nejméně v jednom členském státě – v tomto případě musí být na obalu a v návodu uveden seznam členských států EU, v nichž zařízení lze provozovat).

Podle nové směrnice 2014/53/EU byl výstražný znak nahrazen piktogramem

Kontrola rádiových zařízení na trhu je v kompetenci České obchodní inspekce, kontrola rádiových zařízení v provozu je v kompetenci Českého telekomunikačního úřadu.

Top