Rádiová zařízení

Změny v roce 2016–2017

Směrnice č. 1999/5/ES, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (zvaná též směrnice R&TTE) byla s účinností ke dni 13. června 2016 nahrazena Směrnicí 2014/53/EU Evropského parlamentu a rady ze dne 16. dubna 2014, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES, označovanou též jako Směrnice RED.

V souvislosti s tím bylo nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů, nahrazeno novým nařízením vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh.

Nová směrnice přináší několik změn, týkajících se posuzování shody a provozování rádiových zařízení, mezi něž patří zejména:

 1. Pod směrnici nově spadají pouze rádiová zařízení. Koncová telekomunikační zařízení nadále spadají pouze pod obecné směrnice pro elektrická zařízení.
 2. Za rádiová zařízení se nově považují i zařízení pod 9 kHz.
 3. Požadavek, aby typ zařízení byl definován i včetně návaznosti na software.
 4. Nově jsou stanoveny povinnosti nejen výrobce, zplnomocněného zástupce a dovozce, ale i distributora.
 5. U každého výrobku je povinnost uvádět kmitočet a výkon.
 6. Do směrnice nově patří i přijímače pro rozhlasový a TV příjem!
 7. Není již možné uvádět na trh zařízení, která nelze provozovat ani v jednom státě EU.
 8. Posouzení shody musí provést a označení CE dát na výrobek jedině výrobce.
 9. Nově jsou ze směrnice vyjmuta zařízení pro testovací účely.
 10. Výstražný znak – vykřičník v kruhu byl nahrazen piktogramem (kniha s vykřičníkem) podle nařízení Komise 2017/1354.

Od 13. června 2017 je možné uvádět na trh rádiová zařízení pouze podle nové směrnice / nařízení vlády.

Změny v letech 2021–2024:

Letecká zařízení:

V příloze 1 směrnice a nařízení vlády (Zařízení, na která se tato směrnice/nařízení nevztahuje) se upřesňuje definice leteckého vybavení, které nespadá do působnosti směrnice/nařízení:

Požadavky na kyberbezpečnost:

Pro stanovená rádiová zařízení připojovaná přímo či nepřímo k internetu je od 1. srpna 2024 stanovena povinnost splňovat požadavky na kyberbezpečnost stanovené harmonizovanými normami:

 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2022/30 ze dne 29. října 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU, pokud jde o uplatňování základních požadavků uvedených v čl. 3 odst. 3 písm. d), e) a f) uvedené směrnice
Jednotné nabíječky:

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2380 z 23. listopadu 2022, kterou se mění směrnice 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh, bude od  28. prosince 2024 požadováno opatřit mobilní telefony a další stanovená zařízení jednotným nabíjecím rozhraním – zásuvkou USB typu C (pro laptopy bude tato povinnost platit od 28. dubna 2026). (Upřesnění norem je v Nařízení Komise (EU) 2023/1717.)

7. 5. 2024 vydala Evropská komise Pokyny pro výklad směrnice o jednotné nabíječce.

Časté dotazy na téma Problémová rádiová a koncová telekomunikační zařízení

Top