Informace pro výrobce a dovozce

Obecně o posuzování shody

U každého rádiového zařízení, které má být v ČR uvedeno na trh a provozováno, musí být posouzena shoda. Postup posuzování shody v ČR je v současnosti zcela shodný s postupem ve všech členských státech EU.

Schvalování (nesprávně zvané též „homologace“) se v ČR provádělo do 31. 3. 2003. Již od 1. 5. 2001 však bylo postupně nahrazováno režimem posuzování shody podle nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, v platném znění. Ke dni 1. 5. 2004 se tento režim dostal zcela do souladu se směrnicí č. 1999/5/ES, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (zvanou též směrnice R&TTE). Odpovědnost za výrobek na českém trhu tak přestal být pouze záležitostí českých výrobců a dovozců, ale tuto odpovědnost může mít kterýkoliv subjekt sídlící na území EU.

K další velké změně dochází v období 2016–2017, kdy vchází v platnost Směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a rady ze dne 16. dubna 2014, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES, označovaná též jako Směrnice RED; v ČR je tato směrnice implementována nařízením vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh. Nová směrnice je platná od 13. června 2016, do 12. června 2017 platilo ještě přechodné období, kdy bylo možno uvádět na trh zařízení podle dosavadní směrnice R&TTE.

Směrnice 2014/53/EU, resp. nařízení vlády č. 426/2016 Sb. stanoví pro rádiová zařízení základní požadavky týkající se účelného využití rádiového spektra, elektromagnetické kompatibility i bezpečnosti. Z toho důvodu se při posuzování shody nepoužijí nařízení vlády č. 117/2016 Sb. a 118/2016 Sb. (směrnice 2014/30/EU a 2014/35/EU).

U dalších základních požadavků (kyberbezpečnost rádiových zařízení připojovaných k internetu; jednotné nabíječky pro mobilní telefony) se předpokládá účinnost od r. 2024.

Příručka ke směrnici RED (v angličtině) byla zveřejněna 19. května 2017 zde.
Modrá příručka“ k provádění pravidel EU pro výrobky 2022 zde.

Informace o koncových telekomunikačních zařízeních jsou na stránce Koncová zařízení

Top