Specifikace a přehled typů rozhraní

Přehled oznámených rozhraní

Povinnost oznámit typy rozhraní veřejných komunikačních sítí

V souladu s § 73 odst. 7 a 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), je podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť povinen uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup a oznámit Úřadu typy rozhraní, která nabízí pro připojení přístrojů, a jejich technické specifikace. Tyto specifikace musí být natolik podrobné, aby umožňovaly konstruovat přístroje schopné využívat všechny veřejně dostupné služby elektronických komunikací, které jsou prostřednictvím příslušných rozhraní poskytovány. Technické specifikace musí obsahovat veškeré informace nezbytné k tomu, aby výrobci mohli provádět příslušné zkoušky s ohledem na technické požadavky platné pro přístroje.

Tuto povinnost je nutné splnit nejpozději jeden měsíc před tím, než budou veřejné telekomunikační služby poskytované prostřednictvím těchto typů rozhraní k dispozici. Případné změny technických specifikací je podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť povinen oznámit Úřadu a uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 3 měsíce před datem jejich provedení.

Nesplnění těchto povinností je podle § 118 odst. 13 písm. c) Zákona přestupkem, za který lze uložit pokutu podle § 118 odst. 23 písm. c) Zákona až do výše 50 000 000 Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu pachatele přestupku dosaženého za poslední ukončené účetní období, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší.

Způsob a výčet specifikací, které je nutno uvést v informaci o typech rozhraní, je popsán v následujícím návodu.

Rozhraní a jejich technické specifikace

V souladu s článkem 4 Směrnice 1999/5/ES zveřejňuje Český telekomunikační úřad informaci o odkazech na jednotlivé typy rozhraní v ČR:

 1. rádiová rozhraní (článek 4.1 Směrnice 1999/5/ES)

  Informace o povolených kmitočtových pásmech v ČR – viz:

 2. typy rozhraní sítí elektronických komunikací pro připojení telekomunikačních koncových zařízení  (článek 4.2 směrnice 1999/5/ES)

  Seznam typů rozhraní a jejich technických specifikací pro připojení přístrojů oznámených podle § 73 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích – viz:

 

V souladu s článkem 4 Směrnice 1999/5/ES zveřejňuje Český telekomunikační úřad informaci o odkazech na jednotlivé typy rozhraní v ČR:

 1. rádiová rozhraní (článek 4.1 Směrnice 1999/5/ES)

  Informace o povolených kmitočtových pásmech v ČR – viz:

 2. typy rozhraní sítí elektronických komunikací pro připojení telekomunikačních koncových zařízení  (článek 4.2 směrnice 1999/5/ES)

  Seznam typů rozhraní a jejich technických specifikací pro připojení přístrojů oznámených podle § 73 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích – viz:

 

Top