Koncová zařízení

Koncová telekomunikační zařízení, která nevyužívají rádiové kmitočty, již nespadají pod Směrnici 2014/53/EU Evropského parlamentu a rady ze dne 16. dubna 2014, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES. Jedná se například o telefony či modemy připojované k pevným sítím, o pobočkové ústředny apod.

Od 13. června 2016 se taková zařízení posuzují pouze z hlediska elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti podle nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh a 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (směrnice 2014/30/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a 2014/35/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh).

Otázky funkčnosti zařízení a možnosti jejich připojování k jednotlivým sítím elektronických komunikací již přísluší provozovatelů příslušných sítí, kteří jsou ze zákona povinni oznamovat typy rozhraní a jejich technické specifikace.

Přehled oznámených rozhraní Seznam schválených zařízení do r. 2003

Top