Regulace mezinárodních volání a SMS

Vydáním nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1971 ze dne 11. prosince 2018 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC), o změně nařízení (EU) 2015/2120 a o zrušení nařízení (ES) č. 1211/2009 zavedly orgány Evropské unie s účinností od 15. května 2019 regulaci cen mezinárodní komunikace v rámci Evropského hospodářského prostoru (EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko).

Novelizované nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 v článku 5a stanoví, že ode dne 15. května 2019 žádné maloobchodní ceny (bez DPH) účtované spotřebitelům za regulovanou komunikaci v rámci Unie nepřekročí částku 0,19 EUR za minutu volání a 0,06 EUR za SMS zprávu. Cenové stropy se do národních měn států, které nepoužívají EUR, každoročně přepočítávají za použití průměrné hodnoty referenčních směnných kurzů zveřejněných ve dnech 15. ledna, 15. února a 15. března daného roku Evropskou centrální bankou v Úředním věstníku Evropské unie.

Regulace mezinárodní komunikace ze strany orgánů Evropské unie se vztahuje pouze na spotřebitele, tedy fyzické osoby, které tuto službu využívají pro účely mimo rámec podnikatelské činnosti.

Obdobně jako u regulace maloobchodních cen mezinárodního roamingu v rámci EHP i zde mohou operátoři za výjimečných okolností cenové stropy překročit a účtovat spotřebitelům ceny vyšší, pokud ČTÚ prokáží, že uplatňování cenových stropů by ohrozilo udržitelnost jejich modelu pro stanovení vnitrostátní cen. Podrobná pravidla, jakým způsobem musí operátoři ČTÚ doložit neudržitelnost modelu pro účtování vnitrostátních cen, při aplikaci cenových stropů pro mezinárodní volání, stanoví sdružení BEREC ve svých pokynech, ke kterým je přiložen i formulář, který operátoři, žádající o udělení výjimky na dobu 1 roku, vyplní a přiloží k žádosti o povolení výjimky. ČTÚ zveřejňuje pracovní a neoficiální překlad pokynů BEREC do českého jazyka, včetně přílohy, kterou mohou zájemci o udělení výjimky využít.

Další informace

Seznam pokynů sdružení BEREC
Seznam nařízení EU

Top