SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu ke změně rozsahu číselných řad přidělovaných geografických telefonních čísel

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že na základě jednání mezi Úřadem a Asociací provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (dále jen „APVTS“) a s ohledem na dohodu mezi operátory v rámci pracovní skupiny ustanovené pod záštitou APVTS, upravuje způsob v přidělování číselných řad telefonních čísel pro přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě s kódy číslovacích oblastí TC = 2 až 5 (dále jen „geografická telefonní čísla“).

S účinností od 1. 1. 2010 bude Úřad při rozhodování ve věci rozhodnutí o oprávnění k využívání čísel přidělovat či odnímat číselné řady geografických telefonních čísel v číselných řadách 1 000 po sobě jdoucích čísel s přírůstkem „1“ pro každou číslovací oblast, na základě odůvodněné žádosti.

Úřad si je vědom, že přidělování číselných řad o rozsahu 1 000 geografických telefonních čísel vede k větší efektivitě hospodaření s čísly. Současně je však Úřadu známo, že změna rozsahu přidělovaných čísel může u některých operátorů negativně ovlivnit současné nastavení směrování volání.

V zájmu omezení případných negativních dopadů změny rozsahu přidělovaných, resp. odnímaných geografických účastnických telefonních čísel Úřad zavede moratorium na přidělování těch číselných řad s rozsahem 1 000 geografických telefonních čísel, které Úřad odejme na základě žádostí, a to do 30. června 2010. Úřad pokládá uvažované půlroční období za postačující pro realizaci potřebných úprav u dotčených operátorů.

Úřad současně podporuje aktivitu APVTS, která předpokládá zřízení společné „Referenční databáze čísel přidělených operátorům“ pro usnadnění operativního získávání informací a správné směrování volání do sítí jednotlivých operátorů.

Pravidla pro přidělování negeografických telefonních čísel nebudou touto změnou dotčena.

V souvislosti s tímto oznámením Úřad informuje, že již obdržel od společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. příslušné žádosti o odejmutí číselných řad geografických telefonních čísel o rozsahu 1 000 telefonních čísel z původně přidělených číselných řad s rozsahem 10 000 telefonních čísel (či násobků tohoto rozsahu). V souladu se současnou legislativou Úřad tyto žádosti vyřídí tak, že čísla budou odejmuta k 31. 12. 2009.

ČTÚ čj. 105 122/2009-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top