SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o vydání hodnotícího dokumentu ve věci sdílení sítí mezi společnostmi T-Mobile Czech Republic a.s. a O2 Czech Republic a.s. (od 1. června 2015 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.)

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) se v rámci sledování a průběžného hodnocení situace na trhu elektronických komunikací zabýval hodnocením dopadů sdílení sítí, které smluvně uzavřely společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a O2 Czech Republic a.s. (smluvní stranou je od 1. června 2015 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) pro sítě 2G a 3G a rovněž i pro sítě 4G. Pro hodnocení dopadů sílení sítí Úřad zpracoval samostatný dokument „Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu ke sdílení sítí 2G, 3G a 4G, pro účely komplexního vyhodnocení sdílení, včetně případných dopadů na trh a potřeby ex-ante regulačního zásahu Úřadu“.

Úřad tímto v souladu se zásadou transparentnosti zveřejňuje Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu ke sdílení sítí 2G, 3G a 4G (dále jen „Stanovisko“), které představuje nezávazný poziční dokument Úřadu zpracovaný v rámci analytické činnosti Úřadu.

Toto Stanovisko nelze považovat za stanovisko nebo závazné stanovisko ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Úřad vytváření dokumentu nekoordinoval s jinými orgány veřejné moci ani na úrovni České republiky ani na úrovni Evropské unie, které by mohly případně sdílení sítí posuzovat. Nelze proto vyloučit, že se tyto orgány, zejména pak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či Evropská komise, s uvedenými závěry Úřadu neztotožní.

Úřad vytvořil Stanovisko v průběhu první poloviny roku 2015 s tím, že finální verze pochází z května 2015. Stanovisko vychází z informací dostupných Úřadu v době, kdy bylo připravováno. Po jeho dokončení došlo ke korporátním změnám na straně společnosti O2 Czech Republic a.s. (O2). Podle Úřadu dostupných informací do práv a povinností smluvních stran za společnost O2 vstoupila společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN). Úřad bude dále proces sdílení sledovat a vyhodnocovat.

Stanovisko Úřadu se může v čase měnit v závislosti na řadě faktorů, včetně technologického vývoje nebo konkrétního způsobu plnění povinností ze smlouvy o sdílení sítí jejími stranami nebo situace na trhu. Veškeré předpoklady o budoucím vývoji situace na trhu případně zahrnuté v tomto Stanovisku může Úřad kdykoli na základě reálného vývoje přehodnotit. Stanovisko nijak nepředjímá postup Úřadu ani závěry jakékoli analýzy relevantního trhu elektronických komunikací ani způsob, jak bude sdílení sítí v rámci takové případné analýzy vyhodnoceno. Toto Stanovisko také nijak nepředjímá postup Úřadu při výkonu jeho pravomocí včetně postupu při přidělování práv k využívání rádiových kmitočtů či vyhodnocování dodržování podmínek a závazků spojených se stávajícími příděly rádiových kmitočtů.

Některé části Stanoviska musely být v zájmu ochrany obchodního tajemství pro účely zveřejnění z textu odstraněny. Vynechání příslušných pasáží je v textu označeno.

čj. ČTÚ-58 147/2015-611
odbor ekonomické regulace

Top