SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o vypořádání odborné konzultace návrhu Metodiky kmitočtové koordinace pevných rádiových spojů typu bod–bod v pevné radiokomunikační službě nad 1 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že vypořádal obdržené připomínky v rámci odborné konzultace mimo § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) k návrhu Metodiky kmitočtové koordinace pevných rádiových spojů typu bod–bod v pevné radiokomunikační službě nad 1 GHz.

ČTÚ většinu obdržených připomínek akceptoval s tím, že došlo ke dvěma podstatným změnám. ČTÚ na základě připomínky bude v rámci výpočtu uvažovat tzv. agregované rušení v pasivním směru, tedy dopadu existujících pevných rádiových spojů typu P–P na nově koordinovaný P–P spoj. Dále, ČTÚ ustoupil od stanovení minimální hodnoty rezervy na únik pevného rádiového spoje typu P–P.

Po zapracování nezbytných SW úprav v návaznosti na akceptované připomínky ČTÚ publikuje finální verzi metodiky.

Cílem metodiky je popsat postup ČTÚ při provádění kmitočtové koordinace / výběru rádiového kmitočtu u pevných rádiových spojů typu bod–bod v kmitočtových pásmech nad 1 GHz. Stanovení jasných postupů ČTÚ v rámci procesu kmitočtové koordinace vede k předvídatelnosti a přezkoumatelnosti rozhodnutí ČTÚ, které je výsledkem správního řízení ve věci žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. K jeho vydání, respektive vedení správního řízení o žádosti o jeho udělení, je ČTÚ pověřen Zákonem.

čj. ČTÚ-2 064/2020-613/II. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top