SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení odborné konzultace návrhu Metodiky kmitočtové koordinace pevných rádiových spojů typu bod–bod v pevné radiokomunikační službě nad 1 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že zahajuje odbornou konzultaci mimo § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) návrhu Metodiky kmitočtové koordinace pevných rádiových spojů typu bod–bod v pevné radiokomunikační službě nad 1 GHz.

Cílem této metodiky je popsat postup ČTÚ při provádění kmitočtové koordinace / výběru rádiového kmitočtu u pevných rádiových spojů typu bod–bod v kmitočtových pásmech nad 1 GHz. Stanovení jasných postupů ČTÚ v rámci procesu kmitočtové koordinace vede k předvídatelnosti a přezkoumatelnosti rozhodnutí ČTÚ, které je výsledkem správního řízení ve věci žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. K jeho vydání, respektive vedení správního řízení o žádosti o jeho udělení, je ČTÚ pověřen Zákonem.

Přesto, že není ČTÚ zmocněn k provedení veřejné konzultace návrhu metodik týkající se kmitočtové koordinace a to podle § 130 Zákona, považuje však za nezbytné, aby umožnil, zejména pak odborné veřejnosti, vznést připomínky, náměty a komentáře k návrhu této metodiky. ČTÚ zdůrazňuje, že se nejedná o veřejnou konzultaci podle § 130 Zákona.

Připomínky, náměty a komentáře k návrhu metodiky lze vyjádřit nejpozději do 1 měsíce ode dne jejího uveřejnění.

čj. ČTÚ-2 064/2020-613
odbor správy kmitočtového spektra

Diskuse je uzavřena.

Soubory ke stažení
Top