SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 3 a 4 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 900 MHz a 1800 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 20 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), zahájil v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělů rádiových kmitočtů přezkoumání trvání důvodů pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 880–915/925–960 MHz a 1710–1785/1805–1880 MHz, jejichž součástí jsou kmitočtové úseky 890,1–914,9/935,1–959,9 MHz; 1711,3–1721,9/1806,3–1816,9 MHz; 1723,9–1727,3/1818,9–1822,3 MHz a 1739,9–1757,9/1834,9–1852,9 MHz, pro něž k 22. 10. 2024 končí platnost přídělů rádiových kmitočtů společnosti O2 Czech Republic, a.s. čj. ČTÚ-52 417/2015-613/III. vyř. z 9. října 2015 a T-Mobile Czech Republic, a.s. čj. 26822/2005-613/II. vyř. z 1. srpna 2006 a čj. 51 430/2009-613 z 22. června 2009. Kmitočtová pásma 880–915/925–960 MHz a 1710–1785/1805–1880 MHz jsou určena podle příslušné části Plánu využití rádiového spektra pro využití zemskými systémy poskytujícími služby elektronických komunikací s využitím technologie standardu GSM nebo takovými technologiemi, jejichž provoz je slučitelný s provozem systémů GSM a vyhovuje podmínkám příslušných harmonizačních dokumentů Evropské unie.

Důvodem pro zahájení přezkoumání celých výše uvedených kmitočtových pásem je skutečnost, že doba platnosti přídělů rádiových kmitočtů (dále jen „příděl“) udělených v dotčeném kmitočtovém pásmu je nejednotná, což by mohlo komplikovat budoucí efektivní využívání kmitočtového spektra. K celým pásmům 880–915/925–960 MHz a 1710–1785/1805–1880 MHz je proto nutné přistupovat jako k nedílnému celku, vyhrazenému pro využití systémy poskytujícími služby elektronických komunikací, ačkoliv doba platnosti jednotlivých přídělů rádiových kmitočtů (dále jen „příděl“) udělených v tomto pásmu je nejednotná. Přezkoumání důvodů pro omezení počtu práv pouze v kmitočtových úsecích, v nichž doba platnosti přídělu končí 22. 10. 2024, by nebylo v souladu s účelnou správou spektra, protože využití celého pásma je evropsky harmonizováno a samostatné posuzování jednotlivých jeho částí by mohlo komplikovat budoucí efektivní využívání tohoto pásma.

čj. ČTÚ-54 365/2022-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top