SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkumu důvodů, na jejichž základě byly uloženy povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. d) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a na základě § 39 odst. 3 Zákona zahajuje přezkum důvodů, na jejichž základě byly uloženy povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby výše uvedené dílčí služby.

Podle ustanovení § 39 odst. 3 věty poslední Zákona Úřad alespoň jednou za dva roky přezkoumává, zda trvají důvody, na jejichž základě byly uloženy povinnosti uvedené v § 38 odst. 2 Zákona (dále jen „přezkum“). Na základě výsledků přezkumu Úřad rozhodne, zda uložené povinnosti zruší, zachová nebo uloží dílčí služby způsobem podle § 39 odst. 2 Zákona. Úřad svůj záměr doloží vyhodnocením poskytování předmětných dílčích služeb.

Pro účely aktuálního přezkumu chce Úřad získat informace, připomínky a podněty od současného poskytovatele dílčí služby, plátců na účet univerzální služby, dotčených sdružení a asociací a také od koncových uživatelů. Z tohoto důvodu bude zahájen sběr dat pomocí dotazníků, které budou rozesílány podnikatelům v elektronických komunikacích s žádostí o poskytnutí relevantních údajů, a které jsou taktéž k dispozici na internetových stránkách Úřadu zde.

Na internetových stánkách Úřadu na témže místě je také vystaven dotazník pro účastníky, který bude možno po vyplnění odeslat na k tomu účelu zřízenou e-mailovou adresu prezkum@ctu.cz. Získané údaje budou sloužit jako podklady potřebné pro přezkum univerzální služby.

ČTÚ čj. 63 946/2007-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top