SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/09.2017-7 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/09.2017-7 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 15. října 2017.

ČTÚ toto opatření obecné povahy uveřejnil podle § 125 odst. 2 písm. a) zákona o elektronických komunikacích v částce 12/2017 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-34 355/2017-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

Top