SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/11.2016-11 pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/11.2016-11 pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 15. prosince 2016.

ČTÚ toto opatření obecné povahy uveřejnil podle § 125 odst. 2 písm. a) zákona o elektronických komunikacích v částce 21/2016 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-91 962/2016-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

Top