SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy všeobecné oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz.

Všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dne 15. prosince 2016.

Uvedené všeobecné oprávnění Úřad uveřejnil dne 30. listopadu 2016 v částce 21/2016 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-90 290/2016-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top