SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/0x.2021-x, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, ve stanovené lhůtě obdržel stanovisko od Českého telekomunikačního klastru z.s. podané v souladu s článkem 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě. V rámci veřejné konzultace Úřad neobdržel žádné připomínky.  

V souladu s článkem 9 odst. 4 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě se stanoviska a názory nevypořádávají. Úřad k nim však přihlédne v konečném znění opatření.

Uplatněné stanovisko v plném znění je možné nalézt na diskusním místě.

čj. ČTÚ-10 089/2021-611
odbor ekonomické regulace

Top