SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k záměru ČTÚ udělit příděl rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 900 a 1800 MHz podle § 22a odst. 1 zákona o elektronických komunikacích

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že během veřejné konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), obdržel připomínky podané způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek, konečného znění Závěrů přezkoumání a znaleckého posudku jsou uvedeny na diskusním místě zde.

čj. ČTÚ-42 014/2016-613/XVII. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top