SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/10/11.2016-13 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, byla uplatněna jedna připomínka podaná v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě (dále jen „Pravidla“).

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání obdržené připomínky jsou uvedeny na diskusním místě zde.

ČTÚ v rámci uvedené konzultace obdržel rovněž deset příspěvků, které nebyly podány způsobem podle článku 6 Pravidel. Ke stanoviskům a názorům v nich uvedených ČTÚ přihlédne v konečném znění opatření.

čj. ČTÚ-90 291/2016-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top