SDĚLENÍ o zahájení analýzy relevantního trhu č. 5

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že v rámci pátého kola analýz relevantních trhů zahajuje analýzu nově ustanoveného relevantního trhu č. 5 - velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám.

Analýza bude provedena podle platného Opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2015-2, ve znění Opatření obecné povahy č. OOP/1/12.2019-11, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

ČTÚ si je vědom, že v současné době dochází ke změnám legislativy na úrovni Evropské komise, která bude účinná v době platnosti výše uvedené analýzy relevantního trhu. Při zpracování předmětné analýzy proto ČTÚ dále v maximální míře zohlední případné změny vyplývající ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (dále jen „Kodex“), který je v současné době předmětem transpozice do národní legislativy. Podle článku 124 Kodexu jsou členské státy povinny provést transpozici do 21. prosince 2020.

čj. ČTÚ-5 027/2020-611
odbor ekonomické regulace

Top