SDĚLENÍ o zahájení přezkumu analýz bývalých relevantních trhů č. 1 a 2 (šesté kolo analýz)

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že v rámci šestého kola analýz relevantních trhů zahajuje analýzy trhu:

  • bývalý trh č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě,
  • bývalý trh č. 2 – velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích

Analýzy budou provedeny v souladu s opatřením obecné povahy č. OOP/1/05.2021-5 ve znění opatření obecné povahy č. OOP/1/07.2023-5, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly (dále jen „Opatření“).

Vzhledem k tomu, že dotčené trhy nejsou nadále v Doporučení Komise (EU) 2020/2245, v rámci Evropské unie vedeny na seznamu relevantních trhů, které připadají v úvahu pro regulaci ex-ante, Úřad postupuje podle článku 7 (Přechodná ustanovení) Opatření a bude v rámci analýzy zjišťovat, zda výše dotčené trhy na národní úrovni kumulativně splňují test tří kritérií dle článku 3 Opatření. Relevantní trhy pro účely ex-ante regulace musí splňovat současně všechna tři kritéria, nesplněním jakéhokoli z nich je trh považován za nezpůsobilý k ex-ante regulaci.

čj. ČTÚ-27 031/2024-611
odbor ekonomické regulace

Top