SDĚLENÍ o zahájení přezkumu analýz relevantních trhů č. 3a, 3b a 4 (páté kolo)

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že v rámci pátého kola analýz relevantních trhů zahajuje analýzy trhu:

  • velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě – trh č. 3a,
  • velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu – trh č. 3b,
  • velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě – trh č. 4.

Analýzy budou provedeny podle platného Opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2015-2, ve znění Opatření obecné povahy č. OOP/1/12.2019-11, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

Při zpracování dotčených analýz ČTÚ v maximální míře zohlední případné změny vyplývající ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (dále jen „Kodex“), který je v současné době předmětem transpozice do národní legislativy (novela zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích). Podle článku 124 Kodexu jsou členské státy povinny provést transpozici do 21. prosince 2020.

V současné době též dochází k revizi stávajícího Doporučení Komise o relevantních trzích ze dne 9. října 2014, jehož případná změna vstoupí v platnost také v době procesu zpracování výše uvedených analýz relevantních trhů. ČTÚ tak při provádění těchto analýz přihlédne i k případným změnám vyplývajícím z nového Doporučení Komise o relevantních trzích.

čj. ČTÚ-41 727/2020-611
odbor ekonomické regulace

Top