SDĚLENÍ o změně lhůt ve výběrovém řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby, a o opravě textu Vyhlášení výběrového řízení

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje v souladu s bodem 3, poslední věta Vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele veřejně dostupné telefonní služby, kterým bude uložena povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 Zákona výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu, zveřejněného v částce 1/2008 Telekomunikačního věstníku (dále jen „Vyhlášení“), změnu lhůt ve výběrovém řízení takto:

termín podle bodu 3 písm. d) a bodu 5 Vyhlášení výběrového řízení pro předložení přihlášek do výběrového řízení je nově stanoven na 20. pracovní den ode dne uveřejnění nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby ve Sbírce zákonů.

termín podle bodu 3 písm. e) Vyhlášení pro oznámení výsledku výběrového řízení je nově stanoven na 1 měsíc po dni předložení přihlášek do výběrového řízení.

Vzhledem k tomu, že dosud nebylo vydáno nařízení vlády, kterým se provádí § 38 odst. 8 a § 43 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích, ve znění zákona č. 310/2006 Sb. a zákon č. 261/2007 Sb., rozhodl Úřad o změnách lhůt podle bodu 3 Vyhlášení výběrového řízení. Úřad byl při změně uvedených termínů veden snahou postupovat transparentně a maximálně zajistit právní jistotu účastníků výběrového řízení.

Úřad dále sděluje, že ve zveřejněném textu Vyhlášení výběrového řízení uveřejněného v Telekomunikačním věstníku částce 1/2008 došlo k písařským chybám, které se týkaly:

a) části  II. bod 6 písm. f),

b) části III. bod 8 písm. f),

c) části III. bod 8 písm. g).

Úřad proto provedl opravu písařských chyb v těchto částech textu Vyhlášení výběrového řízení a v souvislosti s výše uvedenou změnou termínů ve výběrovém řízení zveřejňuje na svých internetových stránkách informativní úplné znění upraveného textu Vyhlášení výběrového řízení. Úřad upozorňuje, že zveřejněná upravená verze Vyhlášení výběrového řízení má výhradně informativní charakter.

ČTÚ čj. 91 098/2007-610/IV. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top