Sdělení o zveřejnění doplněného záměru neuložit v rámci univerzální služby povinnost poskytovat dílčí službu služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) provedl v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, přezkum spočívající v posouzení, zda trvají důvody k uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích (dále jen „VTA“).

V rámci přezkumu posuzoval Úřad všechny relevantní informace týkající se poskytování služby VTA, zejména stávající využití VTA s ohledem na objektivní potřebu jejich existence, náklady nezbytné na provoz VTA, vyjádření dotčených subjektů a existující alternativy k volání prostřednictvím VTA. Své závěry shrnul v záměru o dalším neuložení této služby.

Tento záměr Úřad podle § 130 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích zveřejnil dne 24. dubna 2020 na své elektronické úřední desce a zahájil tak jeho veřejnou konzultaci. Ve veřejné konzultaci uplatnil připomínku jeden subjekt. Úřad tuto připomínku v řádné lhůtě vypořádal. Kompletní vypořádání připomínek je zveřejněno zde.

Mimo rámec veřejné konzultace zaslal veřejný ochránce práv Úřadu dopis, ve kterém sdělil, že ohledně zveřejněného záměru zahájil šetření z vlastní iniciativy, a vyžádal si všechny relevantní podklady. Úřad při vědomí významu a dopadů případné realizace zveřejněného záměru poskytl veškeré podklady, dokumenty a informace a současně inicioval schůzku paní předsedkyně Rady Úřadu s veřejným ochráncem práv a jeho spolupracovníky. Setkání proběhlo dne 8. června 2020 a jeho cílem bylo vysvětlit všechny okolnosti a zjištění Úřadu vedoucí k záměru tak, aby byly odstraněny potenciální pochybnosti v souvislosti se záměrem již pro další období neukládat povinnost provozovat VTA v rámci univerzální služby.

Obě strany na schůzce detailně prodiskutovaly zmíněnou problematiku a východiska svých postojů. Úřad předložil pro diskusi podklady a dokumenty, z nichž při formulaci záměru vycházel. Veřejný ochránce práv se s nimi detailně seznámil a ujistil předsedkyni Rady Úřadu, že nikdy nezpochybňoval směřování společnosti k většímu využívání mobilních telefonů a s tím související fakt, že komunikace prostřednictvím veřejných automatů je stále častěji nahrazována využíváním právě mobilních telefonů. Díky postupnému dokrývání míst bez signálu mobilní sítě, tzv. bílých míst, tak představuje užívání a volání prostřednictvím mobilních telefonů vhodnou alternativu.

V návaznosti na výše uvedené Úřad doplnil argumentaci do původního záměru o neuložení povinnosti v rámci univerzální služby poskytovat dílčí službu služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích a tento doplněný záměr zveřejňuje.

S ohledem na výše uvedené Úřad neshledal ani na základě posouzení dodatečných informací, které získal od dotčených subjektů, důvody pro změnu závěrů záměru neuložit pro následující období dílčí službu veřejných telefonních automatů.

čj. ČTÚ-48 172/2019-610/XIII. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Soubory ke stažení
Top