SEZNAM ŽADATELŮ, jejichž žádosti splňují požadavky podle kapitoly 6.7 Vyhlášení výběrového řízení

Český telekomunikační úřad tímto zveřejňuje seznam žadatelů, o jejichž žádostech určil, že splňují požadavky kladené na žádosti podle kapitoly 6.7 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz ze dne 12. července 2012, čj. ČTÚ-120 780/2012-613.

Žadateli, jejichž žádosti splnily požadavky podle kapitoly 6.7 Vyhlášení, jsou (v pořadí doručení žádostí):

  1. Telefónica Czech Republic, a.s.,
  2. Vodafone Czech Republic a.s.,
  3. T-Mobile Czech Republic a.s.,
  4. PPF Mobile Services a.s.

čj. ČTÚ-120 780/2012-613/IX. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top