Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k používání zařízení pro zabránění komunikace GSM v České republice

V souvislosti s názory, že lze provozovateli divadel, kin a podobných hromadných akcí rušit telekomunikační provoz GSM, které se v poslední době objevily jak v denním tisku, tak v některých televizních pořadech, ČTÚ sděluje, že zařízení pro zabránění komunikace GSM není v České republice legální.

V souvislosti s názory, že lze provozovateli divadel, kin a podobných hromadných akcí rušit telekomunikační provoz GSM, které se v poslední době objevily jak v denním tisku, tak v některých televizních pořadech, ČTÚ sděluje:

Zařízení pro zabránění komunikace GSM nelze v České republice provozovat ani uvádět na trh.

Podle české legislativy, která je v tomto v souladu s legislativou Evropské Unie, se vysílání v pásmech GSM povoluje pouze provozovatelům mobilních sítí, resp. uživatelům těchto sítí, přičemž účastnická zařízení připojovaná k těmto sítím musí odpovídat požadavkům generální licence č. GL-1/R/2000 a splňovat požadavky nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení (ident. požadavky Směrnice č. 1999/5/ES). Vysílání v pásmech GSM za účelem zabránění komunikace je v rozporu s § 88 odst. 1 a 8 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon o telekomunikacích“). Pro zkoušky rádiových zařízení pro zabránění komunikace v pásmech GSM není z výše uvedených důvodů ani stanoven technický předpis.

Rádiové vysílání zařízením pro zabránění komunikace GSM neodpovídá požadavkům na efektivní využívání kmitočtového spektra, na ochranu výkonu práv oprávněných provozovatelů veřejné telekomunikační sítě, jakož i na ochranu uživatelů veřejné telekomunikační služby a proto je provoz takového zařízení v ČR nepřípustný. Konečně § 88 odst. 8 zákona o telekomunikacích stanovuje, že přerušit či zasahovat do telekomunikační služby je možné pouze se souhlasem jejího provozovatele, a jak je Českému telekomunikačnímu úřadu známo, tento souhlas žádný z oprávněných provozovatelů veřejné mobilní telekomunikační sítě dosud nevydal.

Vedle výše uvedeného je skutečností, že zařízení obdobného typu nebylo povoleno pro provoz ani v ostatních evropských státech, kromě Francie a stanovisko orgánů Evropské unie k používání těchto zařízení je negativní. Z hlediska stávajících i budoucích mezinárodních závazků České republiky vyplývajících z členství v Mezinárodní telekomunikační unii (ITU) a Evropské konferenci poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) a konečně z jejího členství v Evropské unii není možné provozování takových zařízení v ČR povolit.

Ing. David Stádník, v.r.
předseda Českého telekomunikačního úřadu

Praha 19. října 2004

Top