Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k využívání kmitočtového pásma 5 GHz systémy RLAN v České republice

S ohledem na zájem o využití pásma 5 GHz systémy RLAN a v návaznosti na svá předchozí sdělení informuje Český telekomunikační úřad o aktuálním stavu přípravy harmonizačních opatření v Evropě.

Zasedání RSC (Radio Spectrum Committee) - orgánu Evropské komise (dále jen „EK“) - po obdržení připomínek z členských zemí EU projednalo dne 10. 3. 2005 návrh Rozhodnutí EK o systémech WAS/RLAN a jeho úpravy. EK zahájí schvalovací proces, tzn. návrh bude již ve všech jazykových mutacích předložen ke konečnému schválení zasedání RSC dne 2. června 2005. Přijetím Rozhodnutí EK se jím stanovené podmínky pro provozování systémů WAS/RLAN stanou závazné pro všechny členské státy ES. Na trh členských států bude možné uvést a do provozu uvádět pouze výrobky, které budou s tímto konečným Rozhodnutím EK v souladu.

Podmínky pro uvádění na trh rádiových zařízení stanovuje směrnice 1999/5/ES (R&TTE Directive) převedená do právního řádu ČR nařízením vlády č. 426/2000 Sb. a nařízením vlády č. 483/2002 Sb. Rádiové zařízení musí splňovat požadavky na tzv. podstatné parametry („essential parameters“), které jsou v tomto případě vymezené harmonizovaným standardem ETSI. Harmonizovaný standard pro zařízení RLAN odpovídající výše uvedenému Rozhodnutí EK je v současné době v ETSI teprve připravován, s cílem ukončit jeho schvalovací proceduru v červnu t. r. a počátkem následujícího měsíce jej oficiálně zveřejnit.

Český telekomunikační úřad proto znovu upozorňuje, že parametry zařízení, která jsou v současné době různou formou nabízena na trhu neodpovídají výše uvedeným požadavkům.

Tato skutečnost je také důvodem, proč Český telekomunikační úřad v zájmu veřejnosti a provozovatelů systémů RLAN dosud nepřijal opatření v předstihu ještě před přijetím Rozhodnutí EK (jako tomu bylo např. na Slovensku). Pro podnikatelské subjekty, které připravují své strategie na využití systémů RLAN, by bylo zavádějící stanovení podmínek pro provozování zařízení v pásmu 5 GHz bez garance, že následně nedojde k takovým změnám, které by jejich další provoz znemožnily. Podobně se tak předejde možnému poškození ostatních potenciálních zájemců o užití zařízení RLAN z řad veřejnosti nákupem výrobků, jejichž používání s ohledem na parametry nebude povoleno.

Top