Stanovisko ČTÚ k rušení televizního příjmu

Stanovisko ČTÚ k rušení televizního příjmu

Upozornění občanů na rušení příjmu televizního signálu řeší ČTÚ v rámci své působnosti. Podle zjištění orgánů státní inspekce telekomunikací ČTÚ je rušení způsobeno ve většině případů přijímacím zařízením posluchačů, které nesplňuje příslušné parametry. Konkrétně se jedná o aktivní širokopásmové televizní antény nebo přídavné širokopásmové zesilovače, které neumějí vyloučit signál vysílače některé jiné povolené radiokomunikační služby (např. GSM, pozemní pohyblivé služby nebo VKV vysílání) tak, aby jej divák nevnímal jako rušení.

„Aktivní“ anténou se rozumí zařízení dodávané s jednou nebo několika elektronickými součástkami, které zesilují signál. Všechny ostatní antény lze považovat za „pasivní“, bez ohledu na jejich zisk nebo směrové vlastnosti.

Aktivní širokopásmové televizní antény jsou určeny k příjmu v lokalitách, kde je slabý signál. Slouží zejména:

  • k příjmu českých programů v oblastech se slabším televizním signálem,
  • k příjmu zahraničních programů,
  • k zajištění příjmu z jednoho směru jednou anténou v místech, kde různé programy jsou vysílány různými místními vysílači a signál základního vysílače vysílajícího 4 programy je v místě příjmu slabý.

Výrobce aktivní širokopásmové televizní antény (širokopásmového televizního zesilovače) nebo jeho zmocněný dovozce do zemí EU musí vydat Prohlášení o shodě podle nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, výrobek označit příslušnou značkou shody a v návodu uvést způsob a podmínky použití výrobku (případně omezení použitelnosti). Výrobci antén jsou povinni zajistit i v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, aby jejich výrobky byly vhodné ke stanovenému účelu.

Státní inspekce telekomunikací ČTÚ provedla dvě měření aktivních širokopásmových televizních antén typu UAT 8 (pozn.: na trhu se vyskytuje řada dalších typů aktivních širokopásmových TV antén různých výrobců). První měření bylo provedeno z důvodu analýzy příčin rušení TV příjmu, druhé na základě dohody s Českou obchodní inspekcí. Kromě funkčních závad zakoupených antén bylo zjištěno, že rušení příjmu je způsobeno:

  • vznikem vlastních intermodulačních produktů,
  • kompresí přenášených TV signálů,
  • parazitními signály vzniklými při rozkmitání zesilovače.

V dokumentaci měřených antén byla uvedena nepravdivá hodnota maximálního přípustného výstupního napětí (uvedena hodnota cca 100x větší!), antény nebyly označeny příslušnou značkou shody a v dodaném návodu nebylo upozornění na fakt, že použití antény je omezeno pouze na lokality bez přítomnosti silných signálů jiných místních vysílačů.

Pokud rušené zařízení neodpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu nebo pokud rušení vzniklo nedodržením podmínek stanovených pro provoz zařízení, nese náklady na odstranění rušení provozovatel tohoto zařízení. Pokud obě zařízení splňují všechny požadavky, nese tyto náklady provozovatel zařízení později zřízeného nebo změněného. ČTÚ doporučuje posluchačům nákup a instalaci aktivních širokopásmových televizních antén realizovat u odborných firem.

Užitečné informace a rady pro výrobce, dovozce a uživatele telekomunikačních zařízení a odpovědi na nejčastěji se vyskytující otázky jsou zveřejněny na internetových stránkách Českého telekomunikačního úřadu www.ctu.cz.

Top