TISKOVÁ ZPRÁVA Česká pošta neuspěla s rozkladem proti stanovení výše čistých nákladů z poskytování základních poštovních služeb za rok 2013

Praha, 18. června 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na doporučení rozkladové komise zamítla rozklad České pošty, s.p., proti rozhodnutí o stanovení výše čistých nákladů z poskytování základních poštovních služeb za rok 2013. Rozhodnutí, kterým ČTÚ tyto náklady k úhradě stanovil ve výši 753 129 383 Kč, tak nabylo právní moci. Česká pošta v žádosti nárokovala 1,774 miliardy korun.

Výpočet čistých nákladů vychází z modelu chování držitele poštovní licence v případě, kdy by neměl povinnost poskytovat základní poštovní službu. Česká pošta je povinná na celém území České republiky podle zákona o poštovních službách zajistit všeobecnou dostupnost základních služeb: dodání poštovních zásilek do 2 kg, dodání poštovních balíků do 10 kg, dodání peněžité částky poštovním poukazem, dodání doporučených a cenných zásilek, bezúplatné dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby a služby, které musí zajistit na základě závazků z členství České republiky ve Světové poštovní unii. Tyto služby musí poskytovat ve stanovené kvalitě a způsobem upraveným vyhláškou č. 464/2012 Sb.

Česká pošta jako zatěžující prvek v daném ohledu považuje síť provozoven, způsob doručování do druhého dne a ostatní povinnosti držitele licence (například měření přepravních dob, vedení oddělené evidence a audit jejich výsledků nezávislým subjektem). V žádosti uvedla, že v případě, kdy by jí nebyly uloženy uvedené povinnosti, zredukovala by počet poboček o více než dvě třetiny, tj. provozovala by jen 692 poboček, a frekvenci doručování by v některých oblastech snížila z každodenní na doručování obden.

Prvostupňové rozhodnutí vyhodnotilo tento alternativní scénář jako nerealistický, když konstatuje, že nelze předpokládat, že by podnik přistoupil k tak masivní redukci pobočkové sítě, včetně rušení těch provozoven, které jsou ziskové.

Rada ČTÚ na základě posouzení rozkladu rozhodnutí jako věcně správné potvrdila. Výše čistých nákladů určených k úhradě vychází se souhrnu dílčích čistých nákladů připadajících na provozování sítě pošty ve výši 513 299 997 Kč, čistých nákladů na zajištění kvality doručování (doručování každý den) ve výši 509 700 186 Kč a nákladů spojených s nezbytnými administrativními procesy na straně České pošty ve výši 28 336 681 Kč.

Následně ČTÚ odečetl nehmotné a tržní výhody spojené s poskytováním základních služeb, které vyčíslil ve výši 103 539 311 Kč a částku 194 668 170 Kč, která představuje 1 % z celkových nákladů České pošty, a podle zákona se nepovažuje za nespravedlivou finanční zátěž pro držitele poštovní licence.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 18. června 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2015

Soubory ke stažení
tz4218062015.pdf(137.9 KB)
Top