TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ letos pokračuje v aukcích kmitočtů a vyhodnotil splnění hlavních úkolů pro loňský rok

Praha, 28. ledna 2016 – Aukce zbylých kmitočtů v pásmech 1800 a 2600 MHz, které nebyly vydraženy v předchozím výběrovém řízení, a nová aukce na kmitočtové příděly v pásmu 3,6 až 3,8 GHz jsou jedním z hlavních úkolů Českého telekomunikačního úřadu pro rok 2016. Obě výběrová řízení ČTÚ odložil kvůli pozdějšímu schválení nařízení vlády o výši poplatků za rádiové kmitočty.

ČTÚ se ve druhé polovině roku zaměří i na kontrolu plnění rozvojových kritérií pro sítě LTE. Operátoři mají do 30 měsíců od vydání rozhodnutí o přídělu uloženu povinnost pokrýt za pomoci vydražených kmitočtů alespoň 30 řídce osídlených okresů. Lhůta pro pokrytí vymezených oblastí jim uplyne letos v srpnu. Již v loňském roce úřad porovnal na vzorku území měření reálného pokrytí s výsledky predikcí vypočítaných na základě dat od operátorů.

Úřad se v rámci kontrolní činnosti také loni intenzivně věnoval řešení případů rušení příjmu digitální terestrické televize (DVB-T). Zabezpečoval průběžné odstraňování zjištěného rušení DVB-T sítěmi mobilního broadbandu v přijatelných časových lhůtách, aby dopady na televizní diváky byly co nejmenší. Situaci ČTÚ denně monitoruje a je připraven v případě jejího zhoršení v souvislosti se zahušťováním sítě LTE přijmout příslušná korekční opatření. O vývoji situace pravidelně informuje v měsíčních monitorovacích zprávách.

Zástupci ČTÚ se pravidelně účastní jednání expertní skupiny ustavené v rámci ministerstva průmyslu a obchodu k rozvoji zemského digitálního televizního vysílání a postupu migrace na DVB-T2. Při mezinárodních koordinačních jednáních ČTÚ zajistil kmitočtové podmínky pro časově omezený souběžný provoz přechodných sítí DVB-T2.

Úřad také připravil aktualizaci metodiky oznamování podnikání v elektronických komunikacích a vedení příslušné evidence. S Asociací provozovatelů mobilních sítí (APMS) spolupracoval na přípravě zveřejnění pravidelně aktualizovaného seznamu mobilních virtuálních operátorů, a poskytl k němu přístup prostřednictvím své internetové stránky pro všechny spotřebitele. I tím přispěl ke zvýšení přehlednosti trhu elektronických komunikací.

Národnímu regulátorovi se daří postupně snižovat i počet nerozhodnutých sporů o peněžitá plnění. Zátěž historicky pramenící ze zastaveného převodu této agendy na obecné soudy ČTÚ i v loňském roce významně odlehčil. Rozhodl totiž třikrát více sporů, než kolik nových návrhů od operátorů v loňském roce obdržel.

V zájmu podpory podmínek pro výstavby sítí nové generace úřad v první polovině roku dokončil, zveřejnil a předal ministerstvu průmyslu a obchodu Studii proveditelnosti registru pasivní infrastruktury s doporučením dalšího postupu pro jeho vytvoření. ČTÚ se také aktivně zapojil do připomínkování návrhu transpozice směrnice o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí tak, aby byl zaručen účel směrnice – budování veřejných sítí elektronických komunikací pro rychlý internet.

Pro průběžné sledování dostupnosti přístupových sítí nové generace (NGA) ČTÚ připravil nový geografický sběr dat (v definiční části NGA sítí a příslušných přípojek ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze), jehož výsledky budou sloužit pro vytvoření mapy NGA. Ta umožní správci připravovaného dotačního programu (MPO) vymezit intervenční oblasti pro směrování veřejné podpory k jejich rozvoji. V této souvislosti úřad zřídil a vedl pracovní skupinu k problematice mapování pokrytí sítěmi NGA. Výsledky práce této pracovní skupiny byly průběžně (a následně budou i v souhrnu) předány ministerstvu průmyslu a obchodu.

Kontrole úřad podrobil i plnění povinností podle všeobecného oprávnění VO-R/12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 až 66 GHz. Vzhledem k tomu, že úřad zjistil vysoký počet případů porušení podmínek (84 % všech kontrol) zejména ve využívání kmitočtů mimo pásmo a používání indoorových kmitočtů v režimu outdoor.

V návaznosti na nedostatky zjištěné monitoringem rádiového spektra již v předchozích letech uspořádal ČTÚ řadu seminářů s provozovateli RLAN sítí. Rok 2015 ukázal, že šlo o opatření účinné, neboť poklesl počet případů rušení meteorologických radarů zařízeními v tomto pásmu.

V rámci univerzální služby ČTÚ uložil v loňském roce povinnosti společnosti O2 Czech Republic a.s. (O2) poskytovat speciální koncová zařízení (rozhodnutí je vydáno na 3 roky) a vydal novou přílohu obsahující seznam veřejných telefonních automatů (VTA) k rozhodnutí o zajištění dílčí univerzální služby – provoz VTA.

Na základě žádosti O2 rozhodl ČTÚ o stanovení výše čistých nákladů univerzální služby za rok 2014 na částku 48 240 857 a o stanovení ztráty ze zvláštních cen za rok 2014 ve výši 89 241 313 Kč. Po nabytí právní moci rozhodnutí byla úhrada provedena ze státního rozpočtu.

Úřad v průběhu minulého roku pravomocně ukončil řízení o žádosti České pošty s.p. o úhradu čistých nákladů za poskytování základních poštovních služeb v roce 2013. Držitel poštovní licence nárokoval 1 774 645 468 Kč, přiznáno mu bylo 753 129 383 Kč. Za rok 2014 požádal o úhradu čistých nákladů ve výši 1 754 764 485 Kč. Tento požadavek je stále v procesu ověřování.

ČTÚ dále pokračuje v trendu otevřenosti veřejné správy. V rámci otevřených dat zdokonalil katalog datových sad, zpřístupnil aplikaci Využití rádiového spektra (spektrum.ctu.cz) a zintenzivnil svou přítomnost na sociálních sítích.

Více informací o činnosti úřadu bude k dispozici ve  výroční zprávě připravované podle požadavků zákona o elektronických komunikací.

Soubory ke stažení
Top