TISKOVÁ ZPRÁVA: K problematice sporů o propojení sítí pro služby využívající technologii ADSL

Tvrzení společnosti Contactel s.r.o. v její tiskové zprávě ze dne 2. září 2003, nemá oporu v žádném vyjádření Českého telekomunikačního úřadu a je pouze vyjádřením názoru této společnosti.

V poslední době se v tisku objevily informace, že Český telekomunikační úřad dne 19. září 2003 rozhodne o propojení veřejných telekomunikačních sítí pro služby ADSL. Uvedené datum uvedla ve své tiskové zprávě i společnost Contactel s.r.o., která v této souvislosti vyslovila i očekávání pozitivního rozhodnutí v dané věci. Český telekomunikační úřad s ohledem na aktuální stav správního řízení ve věci propojení sítí pro služby využívající technologii ADSL k uvedeným informacím sděluje následující:

Ve všech správních řízeních Český telekomunikační úřad postupuje v souladu s procesním postupem upraveným zákonem č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není stanoveno jinak. Předpokladem vydání rozhodnutí je přesné a úplné zjištění skutečného stavu věci, a za tím účelem je Český telekomunikační úřad povinen opatřit si veškeré dostupné podklady.

Tvrzení společnosti Contactel s.r.o. v její tiskové zprávě ze dne 2. září 2003, nemá oporu v žádném vyjádření Českého telekomunikačního úřadu a je pouze vyjádřením názoru této společnosti. Ve správním řízení vedeném se společností Contactel s.r.o., jako jedním z účastníků řízení ve věci propojení sítí pro služby využívající technologii ADSL, Český telekomunikační úřad pouze v souladu se zákonem o správním řízení účastníky řízení informoval, že lhůta pro vydání správního rozhodnutí byla správním orgánem II. stupně prodloužena do 19. září t.r. za účelem provedení dalšího dokazování (získání podkladů pro rozhodnutí od účastníků řízení). Toto sdělení správního orgánu nelze v žádném případě vykládat tak, že v uvedený termín bude rozhodnuto, ani jakým způsobem správní orgán rozhodne. V závislosti na nutnosti provedení dalších důkazů a získání všech relevantních podkladů od účastníků správního řízení totiž výše uvedená lhůta nemusí být konečná.

Český telekomunikační úřad samozřejmě považuje řešení požadavků některých alternativních telekomunikačních operátorů na propojení jejich telekomu-nikačních sítí se sítí společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. za zásadní otázku z hlediska dalšího rozvoje ADSL služeb v České republice. Jeho postup při rozhodování však musí procesně vycházet z přesného a úplného zjištění skutečného stavu věci, tak aby jeho rozhodnutí bylo věcně správné. Mediální presentace termínu pro očekávané rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, která v dané věci navíc vychází z nesprávné interpretace dílčího procesního úkonu, nemůže mít na další postup Českého telekomunikačního úřadu rozhodující vliv.

Ing. David Stádník v.r.
předseda Českého telekomunikačního úřadu

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík, odbor informatiky - Public Relations,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Soubory ke stažení
tz022005.pdf(31.05 KB)
Top