TISKOVÁ ZPRÁVA k výběru poradenské společnosti pro ČTÚ ve výběrovém řízení na provozovatele systému UMTS

Vláda České republiky usnesením č. 497 ze dne 21. května 2001 dala souhlas se zadáním veřejné zakázky na výběr poradenské společnosti pro Český telekomunikační úřad ve výběrovém řízení na provozovatele systému UMTS v České republice...

V Praze dne 8. června 2001

Vláda České republiky usnesením č. 497 ze dne 21. května 2001 dala souhlas se zadáním veřejné zakázky na výběr poradenské společnosti pro Český telekomunikační úřad ve výběrovém řízení na provozovatele systému UMTS v České republice na základě výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Český telekomunikační úřad po tomto rozhodnutí vlády rozeslal dne 23. května 2001 výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky. Ve stanoveném termínu podaly nabídky dvě společnosti.

Komise pro posuzování a hodnocení nabídek, jmenovaná předsedou Českého telekomunikačního úřadu, na svém druhém zasedání dne 8. června 2001 vyhodnotila jednotlivé nabídky, vypracovala zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a tu předložila zadavateli.

Zadavatel odsouhlasil pořadí nabídek podle hodnocení komise. Uchazeč, jehož nabídka se umístila na prvním místě, společnost Central Europe Trust, Praha, byl v pátek 8. června 2001 vyzván k předložení dokladů podle zákona č. 199/1994 Sb. Současně bylo oběma uchazečům doručeno oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

Ing. David Stádník v.r.
předseda Českého telekomunikačního úřadu

Kontakt:
Ing. Pavla Krauskopfová,
tajemnice předsedy ČTÚ
tel: 02 24004 751,
fax: 02 24911 811
e-mail: krauskopfovap@ctu.cz

Top