TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 12. týdnu 2016

Praha, 24. března 2016 – Rada Českého telekomunikačního úřadu v návaznosti na dobrovolnou separaci společnosti O2 Czech Republic tento týden rozhodla o vydání analýzy trhu č. A/1S/03.2016-3 (trh přístupu k veřejné telefonní síti v pevném místě) a trhu č. A/2S/03.2016-4 (trh původu volání /originace/ ve veřejné telefonní síti v pevném místě). Ani jeden z těchto trhů nesplnil test tří kritérií, a nelze jej proto dále považovat za relevantní trhy, ani na něm uplatňovat ex-ante regulaci.

Rada ČTÚ se dále seznámila se stavem plnění závazků z aukce kmitočtů umožnit ziskové podnikání na podřazeném trhu stejně efektivním operátorům. Úřad poté, co zjistil, že držitelé přídělů neplní tento závazek z aukce, v únoru vyzval všechny tři mobilní síťové operátory ve lhůtě do jednoho měsíce k úpravě cen v referenčních nabídkách přístupu k síti LTE.

Tento požadavek ČTÚ zcela splnila jako jediná společnost T-Mobile, když 11. března zveřejnila upravenou referenční nabídku, v níž v souladu s výzvou snížila cenu za 1 MB na 0,32 Kč. Zbývající mobilní operátoři požadavky k nápravě obsažené ve výzvě nesplnili. K částečné úpravě nabídky sice přistoupila i společnost Vodafone, která snížila cenu za 1 MB na 0,29 Kč, ale tuto cenu nabízí operátorům až od dosažení počtu 250 tisíc aktivních SIM karet. Společnost O2 svou referenční nabídku žádným způsobem neupravila. Obě společnosti současně uplatnily proti zaslané výzvě opravné prostředky.

S ohledem na to, že Vodafone a O2 neuposlechly výzvy ČTÚ podle § 114 zákona o elektronických komunikacích a neupravily své referenční nabídky tak, aby zajistily stejně efektivním a přiměřeně velkým virtuálním operátorům ziskové podnikání na maloobchodním trhu, přistoupí ČTÚ k uplatnění zákonných možností k zajištění nápravy. V prvním kroku úřad zahájil správní řízení o uložení pokuty za správní delikt. Podle zákona může pokuta dosáhnout výše 2 miliony korun.

Rada ČTÚ byla dále informována o postupu při sběru dat pro účely mapování existence NGA infrastruktury. Rada rovněž projednala test technické replikovatelnosti tak, jak jej společnost CETIN předložila úřadu.

Detailní informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v březnové měsíční monitorovací zprávě.

Soubory ke stažení
Top