TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 14. týdnu 2016

Praha, 8. dubna 2016 – Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla o vydání analýzy trhu č. A/1/04.2016-5, trh č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě a č. A/2/04.2016-6, trh č. 2 – velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích.

Obě analýzy vedly ke zjištění, že uvedené relevantní trhy nejsou efektivně konkurenčními trhy, neboť na nich působí podniky s významnou tržní silou a nápravná opatření vnitrostátního práva nebo práva Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže nepostačují k řešení daného problému. V návaznosti na analýzy budou samostatným rozhodnutím vymezeny podniky s významnou tržní silou a budou uplatněna příslušná regulační opatření.

Rada ČTÚ dále projednala vypořádání připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra PV-P/15 pro kmitočtové pásmo 380 – 470 MHz a souhlasila s jejich uveřejněním.

Podrobnější informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v dubnové měsíční monitorovací zprávě.

Soubory ke stažení
Top