TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 16. týdnu 2016

Praha, 22. dubna 2016 – Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla o vydání opatření obecné povahy – novelizace části plánu využití rádiového spektra PV-P/15 pro kmitočtové pásmo 380 – 470 MHz. Důvodem schválené změny je zejména zavedení podmínek pro technologicky neutrální využívání kmitočtů veřejnými celoplošnými mobilními sítěmi.

Úseky 380 až 385 MHz a 390 až 395 MHz jsou celoevropsky harmonizovanými pásmy určenými pro bezpečnostní a záchranné účely. Veřejné mobilní sítě využívají párová pásma 410 až 424,25 MHz a 451 až 465,74 MHz. Nově v nich jsou zakotveny podmínky směřující k technologicky neutrálnímu využívání kmitočtů širokopásmovými technologiemi.

Rada ČTÚ se dále seznámila se závěry monitoringu dílčích služeb, jejichž poskytování nebylo v roce 2015 uloženo jako povinnost v rámci univerzální služby. Jedná se o dílčí služby:

  • připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti,
  • přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě,
  • pravidelné vydávání účastnických seznamů a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům,
  • informační služba o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní služby
  • a doplňkové služby (např. postupné splácení ceny za zřízení připojení k veřejné komunikační síti pro spotřebitele, bezplatné selektivní zamezení odchozích volání, bezplatné položkové vyúčtování ceny pro účastníka, apod.)

ČTÚ konstatoval, že v roce 2015 byly tyto služby poskytovány na komerčním základě v požadované kvalitě všem koncovým uživatelům na celém území státu za dostupnou cenu v souladu s požadavky, které jsou kladeny na služby zařazené do univerzální služby. Úřad proto neshledal důvody pro uložení povinnosti poskytovat tyto služby v rámci univerzální služby.

Detailní informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v dubnové měsíční monitorovací zprávě.

Soubory ke stažení
Top