TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 22. týdnu 2015

Praha, 29. května 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala a k veřejné konzultaci předložila návrh opatření obecné povahy, kterým se aktualizuje část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 27,5 – 33,4 GHz. Pásmo je určené pro využívání v družicové pevné a družicové pohyblivé službě. Dále se v rámci zavedení technologické neutrality navrhuje liberalizovat podmínky využívání pásem pro provoz pevných spojů infrastruktury mobilních přístupových sítí. Aktualizaci uvádí plán využití rádiového spektra do souladu s evropskými harmonizačními dokumenty. Veřejná konzultace potrvá jeden měsíc.

Česká pošta, s.p., i přes zjištěné dílčí nedostatky v uplynulém roce plnila své povinnosti držitele poštovní licence. Konstatuje to Zpráva o plnění povinnosti uložených držiteli poštovní licence České poště, s.p., za rok 2014, kterou se Rada ČTÚ začala zabývat. V těch případech, kde ČTU zjistil neplnění povinností, udělil v roce 2014 České poště celkem 41 pokut v souhrnné výši 1 784 600 Kč, z toho 28 rozhodnutí je již pravomocných. Mezi nejzávažnější případy porušení právních povinností patřilo zjištění volně pohozených nezabezpečených poštovních zásilek. Rovněž tak zákazníci pošty vyslyšeli doporučení ČTÚ a ve větší míře využívají možnosti reklamací. Oproti roku 2013 loni stoupl počet reklamací o více než třetinu.

Rada ČTÚ rovněž projednala návrh rozhodnutí uložit společnosti O2 Czech Republic, a.s. jako podniku s významnou tržní silou na relevantních trzích č. 4 a 5 (Velkoobchodní /fyzický/ přístup k infrastruktuře sítě /včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení/ v pevném místě a Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací) povinnost průhlednosti, nediskriminace a povinnosti oddělené evidence nákladů a výnosů a umožnění přístupu. Oba návrhy rozhodnutí obdrží ke stanovisku Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Rada dále schválila dodatek ke Statutu a k Jednacímu řádu Českého telekomunikačního úřadu. Detailní informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v květnové měsíční monitorovací zprávě ČTÚ.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 29. května 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2015

Soubory ke stažení
tz3629052015.pdf(137.8 KB)
Top