TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 47. týdnu 2019

Praha, 22. listopadu 2019Rada Českého telekomunikačního úřadu se na svých dvou zasedáních seznámila s výsledkem veřejné konzultace k návrhu analýzy trhu č. 1 („velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“). Po vypořádání připomínek z veřejné konzultace dále rozhodla o vydání části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/3 pro kmitočtové pásmo 52,6-59 GHz a PV-P/23 pro pásmo 59-105 GHz, a to ve formě opatření obecné povahy.

Tato opatření obecné povahy umožní otevřít pásmo 60 GHz i pro pevné venkovní instalace, a to na základě všeobecného oprávnění (to je nyní předmětem samostatné veřejné konzultace). ČTÚ s cílem předejít případům vzájemného rušení plánuje zavést registrační portál pro evidenci spojů v pásmu 57-66 GHz. Oba předpisy nabývají účinnosti 1. ledna 2020.

Rada se také seznámila s informací o návrhu konečné verze podmínek aukce kmitočtů v pásmu 700 MHz a 3,5 GHz, která bude předložena vládě. V předkládané informaci ČTÚ seznamuje vládu s postupem, který při přípravě aukce úřad realizoval v návaznosti na aktivity, se kterými byla vláda seznámena už v předchozím materiálu. Dokument obsahuje i předpokládaný harmonogram výběrového řízení, který s vyhlášením aukce počítá na začátku ledna 2020, s vlastní aukční fází v dubnu a s udělením přídělů k 1. červenci příštího roku, jak předpokládá rozhodnutí Evropského paramentu k autorizaci pásma 700 MHz.

Rada ČTÚ dále projednala Monitorovací zprávu č. 11/2019 a souhlasila s jejím vydáním. Detailní informace o činnosti regulátora lze nalézt i v pravidelných monitorovacích zprávách.

Soubory ke stažení
Top