VÝZVA k uplatnění připomínek k upravenému návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3,7 GHz

Vláda České republiky dne 26. října 2015 projednala a schválila změnu nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů. S platností od 1. listopadu 2015 dochází ke změně způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů pozemní pohyblivé služby v pásmech nad 2200 MHz.

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) proto pokračuje v přípravě výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3,7 GHz. V souladu s § 21 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), Úřad již dříve připravil návrh konkrétního textu vyhlášení výběrového řízení na uvedené kmitočty, v březnu loňského roku jej předložil do veřejné konzultace, a její výsledky včetně vypořádání obdržených připomínek zveřejnil dne 5. června 2015.

Vzhledem k době, která uplynula od předchozí konzultace návrhu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3,7 GHz (dále jen „Vyhlášení“), rozhodl Úřad o předložení aktuální verze podmínek připravovaného výběrového řízení k nové veřejné konzultaci dle § 130 Zákona. V zájmu maximální transparentnosti celého procesu je k připomínkám opět předložen ucelený návrh textu Vyhlášení.

Úřad upozorňuje, že předkládaná verze návrhu Vyhlášení vychází z vypořádání připomínek předložených v přechozí veřejné konzultaci vyhlášené dne 5. března 2015. Úřad deklaruje, že jeho vypořádání připomínek doručných v rámci předchozí konzultaci je platné. Tato nová konzultace je primárně vyhlášena s cílem ověřit, zda v době od předchozí veřejné konzultace nedošlo k relevantním změnám na trhu, které by byly pro návrh Vyhlášení relevantní. Úřad proto žádá subjekty, které se zúčastnily již předchozí veřejné konzultace, aby viditelně označily (i) připomínky, které již podaly v rámci minulé veřejné konzultace a na kterých trvají a (ii) připomínky, které jsou nové a vyplývají z okolností, které nastaly po uplynutí lhůty pro podávání připomínek v rámci poslední veřejné konzultace.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění, tedy do 2. dubna 2016. Úřad vyzývá dotčené subjekty, aby v rámci veřejné konzultace uplatnily veškeré případné připomínky k navrhovaným podmínkám výběrového řízení, protože po vyhlášení výběrového řízení nemá již Úřad možnost podmínky výběrového řízení měnit, a tudíž nemůže k dodatečně doručeným připomínkám přihlížet.

čj. ČTÚ-12 345/2016-613
odbor správy kmitočtového spektra

Diskuse je uzavřena.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

 
Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek zde.

Soubory
Top