Veřejná konzultace návrhů rozhodnutí Evropského radiokomunikačního výboru CEPT/ECC

Pracovní skupiny FM (Frequency Management) a RR (Radio Regulatory) Výboru pro elektronickou komunikaci (ECC) Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) připravily a postoupily do procesu veřejné konzultace návrhy rozhodnutí ECC...

CEPT/ECC/DEC/(02)EE:

Draft ECC Decision on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 MHz and 921-925 MHz bands;

Návrh rozhodnutí ECC o přidělení a dostupnosti kmitočtových pásem 876-880 MHz a 921-925 MHz pro účely železniční dopravy.

CEPT/ECC/DEC(02)FF:

Draft ECC Decision on the designation of frequency band 2500-2690 MHz for UMTS/IMT-2000;

Návrh rozhodnutí ECC o přidělení kmitočtového pásma 2500-2690 MHz pro UMTS/IMT-2000.

CEPT/ECC/DEC/(02)GG:

Draft ECC Decision on the harmonised European use of the bands 1670-1675 MHz and 1800-1805 MHz and on the withdrawal of the ERC Decision (92)01 "Decision on the frequency bands to be designated for the coordinated introduction of the Terrestrial Flight Telecommunications System (TFTS)";

Návrh rozhodnutí ECC o evropském harmonizovaném využití pásem 1670-1675 MHz a 1800-1805 MHz a o zrušení CEPT/ERC/DEC(92)01 - Rozhodnutí o kmitočtových pásmech určených pro koordinované zavádění systému TFTS sloužícího cestujícím na palubách letadel ke komunikaci s účastnickými stanicemi v zemských telekomunikačních sítích.

CEPT/ECC/DEC(02)HH:

Draft ECC Decision on the free circulation and use of L-Band Satellite User Terminals (LSUTs) operating within the frequency bands 1525-1559 MHz space-to-Earth and 1626.5-1660.5 MHz Earth-to-space, in CEPT member countries, enlarging the field of application of ERC/DEC (95)01;

Návrh rozhodnutí ECC o volném pohybu a užívání družicových uživatelských terminálů v pásmu "L" (LSUT) provozovaných v kmitočtových pásmech 1525-1559 MHz (sestupný směr)a 1626,5-1660,5 MHz (vzestupný směr) v členských zemích CEPT, kterým se rozšiřuje oblast aplikací CEPT/ERC/DEC/(95)01.

CEPT/ECC/DEC(02)II:

Draft ECC Decision on the free circulation and use of GSM-R mobile terminals operating within the frequency bands 876-880 MHz and 921-925 MHz for railway purposes, in CEPT member countries, enlarging the field of application of ERC/DEC (95)01;

Návrh rozhodnutí ECC o volném pohybu a užívání pohyblivých terminálů GSM-R provozovaných pro účely železniční dopravy v kmitočtových pásmech 876-880 MHz a 921-925 MHz v členských zemích CEPT, kterým se rozšiřuje oblast aplikací CEPT/ERC/DEC/(95)01.

CEPT/ECC/DEC(02)JJ:

Draft ECC Decision on exemption from individual licensing of GSM-R mobile terminals operating within the frequency bands 876-880 MHz and 921-925 MHz for railway purposes;

Návrh rozhodnutí ECC o výjimce z individuálního povolování pro pohyblivé terminály GSM-R provozované pro účely železniční dopravy v kmitočtových pásmech 876-880 MHz a 921-925 MHz.

CEPT/ECC/DEC(02)KK:

Draft ECC Decision on exemption from individual licensing of Lband Satellite User Terminals (LSUTs) operating within the frequency bands 1525-1559 MHz Space-to-Earth and 1626.5-1660.5 MHz Earth-to-Space, for land mobile applications;

Návrh rozhodnutí ECC o výjimce z individuálního povolování pro družicové uživatelské terminály v pásmu "L" (LSUT) provozované v kmitočtových pásmech 1525-1559 MHz (sestupný směr) a 1626,5-1660,5 MHz (vzestupný směr) jako pozemní pohyblivé aplikace.

Texty návrhů rozhodnutí v anglické verzi je možno získat od odboru správy kmitočtového spektra ČTÚ, tel. (02) 24004660, Ing. Rosa, nebo na webové stránce Evropského radiokomunikačního úřadu (ERO) www.ero.dk.

Případné připomínky k uvedeným návrhům je nutno ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm.g) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, zaslat Českému telekomunikačnímu úřadu, odboru správy kmitočtového spektra, a to nejpozději do 15. srpna 2002.

ČTÚ 17973/2002-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top