Vyhláška podle § 97 odst. 6 ZEK

Český telekomunikační úřad sděluje, že Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala a podle § 107 odst. 8 písm. a) bod 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) schválila prováděcí právní předpis k zákonu o elektronických komunikacích, a to vyhlášku podle § 150 odst. 5 a k provedení § 97 odst. 6 tohoto zákona, kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchování a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby. Předmětná vyhláška byla odeslána ke zveřejnění ve Sbírce zákonů České republiky.

Český telekomunikační úřad tímto pro informaci zveřejňuje tuto vyhlášku, ve znění předaném k publikaci , a dále odůvodnění k této vyhlášce.

Vyhláška, kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchování a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby

Příloha vyhlášky

Odůvodnění vyhlášky

Upozornění: výše uvedené znění vyhlášky a její přílohy má pouze informativní charakter. Závazným je pouze znění, které bude následně publikováno ve Sbírce zákonů České republiky.

Top